fita-button
Ngo Cong Thang

NGÔ CÔNG THẮNG

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (024) 626 177 01
Email: ncthang [at] vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/ncthang

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Thạc sĩ Công nghệ thông tin
 • Phát triển phần mềm
 • Quản trị hệ thống
 • Quản trị mạng

Giảng dạy

 1. Tin học cơ sở
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 4. Lập trình hướng đối tượng
 5. Xây dựng và phát triển phần mềm

Nghiên cứu khoa học

 • Research Interests content here. Research Interests content here. Research Interests content here
 • Research Interests content here. Research Interests content here. Research Interests content here
 • Research Interests content here. Research Interests content here. Research Interests content here
 • Research Interests content here, Research Interests content here.
 • Research Interests content here

Bài báo

 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here

Giải thưởng

 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…