fita-button
anh-dthuyen

NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (04) 62617523
Email: ndthinh [at] vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/ndthinh/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Cử nhân Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – 2008

Giảng dạy

  1. Tin học đại cương – Informatics
  2. Học sâu – Deep learning
  3. Hệ khuyến nghị – Recommender systems
  4. Phân tích dữ liệu lớn – Big data analysis

Nghiên cứu khoa học

  • Các mô hình tính toán
  • Mật mã học
  • Ngôn ngữ hình thức

Bài báo

Giải thưởng