fita-button
Pu xinh

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN B (TOA26)

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0979672090
Email: nthuyenb@vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/nthuyenb/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Toán học chuyên ngành xác suất thống kê

Giảng dạy

  • Toán Cao Cấp
  • Xác suất thống kê
  • Giải tích
  • Toán

Bài tập các môn

  • Bài tập xác suất thống kê