fita-button

 

rsz_pic

ThS. VŨ THỊ THU GIANG

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại:
Email: vttgiang@vnua.edu.vn / giangvu.vnua@gmail.com
Website: http://vnua.edu.vn//vttgiang/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 2009, Thạc sỹ Toán học, chuyên ngành Giải tích, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2007, Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng dạy

 1. Giải tích
 2. Đại số
 3. Toán cao cấp
 4. Xác suất – Thống kê
 5. Toán 1- Toán 2 cho lớp KHCT tiên tiến

Nghiên cứu khoa học

 • Phương trình đạo hàm riêng, phương trình đạo hàm riêng với biên tự do và các ứng dụng mô hình hóa trong vật lý, sinh học
 • Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, lý thuyết độ đo
 • Các bài toán biến đổi trạng thái trong vật lý, bài Toán Stefan, bài toán Hele-Shaw
 • Các phương pháp số giải phương trình đạo hàm riêng

Bài báo

Giải thưởng

//