fita-button

 

TS. VŨ THỊ THU GIANG

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại:
Email: vttgiang@vnua.edu.vn / giangvu85@gmail.com
Website: http://vnua.edu.vn//vttgiang/

Website Bộ môn Toán: https://fita.vnua.edu.vn/bo-mon/bm-toan/cac-mon-giang-day/

 

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Dành cho sinh viên Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 2018, Tiến sĩ Toán học, chuyên ngành Phương trình đạo hàm riêng
 • 2009, Thạc sỹ Toán học, chuyên ngành Giải tích, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2007, Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng dạy

 1. Giải tích/Giải tích 1
 2. Đại số tuyến tính
 3. Toán cao cấp
 4. Xác suất – Thống kê
 5. Toán 1- Toán 2 cho lớp KHCT tiên tiến
 6. Cơ sở Toán cho các nhà Kinh tế 1, 2

Dành cho sinh viên

 1. Bài tập của Bộ môn: Link
 2. Ngân hàng đề thi các năm: Link
 3. Các môn giảng dạy
  • Giải tích: Bài tập
  • Giải tích 1: Bài tập
  • Đại số tuyến tính: Bài tập
  • Toán cao cấp: Bài tập
  • Xác suất – Thống kê: Bài tập, Bài tập bổ sung 1, Bài tập bổ sung 2, Bảng số liệu cần tra, Các công thức thống kê thường dùng
  • Toán 1 (KHCTT): Textbook, Chapter 0, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, List of Exercises, Mid-term Exam Sample, Final Exam Sample
  • Toán 2 (KHCTT): Textbook, Chapter 6, Chapter 7, Chapter 8, Chapter 11, List of Exercises, Mid-term Exam Sample, Final Exam Sample
  • Cơ sở Toán cho các nhà Kinh tế 1 (Tiếng Anh): Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Problems, Mid-term Exam Sample, Final Exam Sample
  • Cơ sở Toán cho các nhà Kinh tế 1 (Tiếng Việt): Bài tập
  • Cơ sở Toán cho các nhà Kinh tế 2 (Tiếng Việt): Bài tập, Chương 1, Chương 2, Hướng dẫn sử dụng SPSS

Nghiên cứu khoa học

 • Phương trình đạo hàm riêng, phương trình đạo hàm riêng với biên tự do và các ứng dụng mô hình hóa trong Vật lý, Kinh tế, Sinh học
 • Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, lý thuyết độ đo
 • Các bài toán biến đổi trạng thái trong vật lý, bài Toán Stefan, bài toán Hele-Shaw
 • Các phương pháp số giải phương trình đạo hàm riêng

Bài báo

 • Giang Thi Thu Vu and Norbert Požár, Long-time behavior of the one-phase Stefan problem in periodic and random media, Discrete & Continuous Dynamical Systems – S 11 (2018), no. 5, 991–1010, http://www.aimsciences.org/article/doi/10.3934/dcdss.2018058.
 • Giang Thi Thu Vu and Norbert Požár, Large-time behavior of one-phase Stefan-type problems with anisotropic diffusion in periodic media (Submitted), https://arxiv.org/abs/1806.00832.
 • Giang, V., Hai, N., Hang, N., Hanh, N., & Huyen, N. (2020). A Simulation of the Heston Model with Stochastic Volatility Using the Finite Difference Method. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 3(1), 541-554. https://doi.org/10.31817/vjas.2020.3.1.07
 • Huy, N., Giang, V., Quan, L., & Cuong, H. (2020). Application of the Internet of Things technology (IoT) in Designing an Automatic Water Quality Monitoring System for Aquaculture Ponds. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 3(2), 624-635. https://doi.org/10.31817/10.31817/vjas.2020.3.2.06

Giải thưởng

 • Học bổng 911 của Chính phủ Việt Nam, Khóa học Nghiên cứu sinh tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản

//