fita-button

 

TS. NGUYỄN TRỌNG KƯƠNG

Dept. of Applied Mathematics, Faculty of Information Technology, Vietnam National University of Agriculture
Address: Trauquy, Gialam, Hanoi, Vietnam
Postcode:
Email: ntkuong [at] vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ntkuong/

Bằng cấp và khóa đào tạo Giảng dạy Lĩnh vực quan tâm nghiên Bài báo   Lý lịch khoa học

Về trang BM TTUD