fita-button

 

Thao-e1544666353961-99x150

ThS. NGUYỄN XUÂN THẢO

Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (024) 62617701
Email: nxthao [at] vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn//nxthao/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

I. Bằng cấp

 • 3/2009, Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 6/2004, Cử nhân Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

II. Giảng dạy

 1. Toán rời rạc
 2. Phương pháp tính 
 3. Logic mờ và ứng dụng.
 4. Ra quyết định mờ.
 5. Cơ sở tri thức (Chuyên ngành Hệ thống thông tin)
 6. An Toàn Thông tin
 7. CNTT ứng dụng trong Nông Nghiệp

III. Nghiên cứu khoa học

1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

2. Đề tài NCKH 

 • Đề tài Nafosted: Phân tích ảnh hưởng của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến hành vi bảo vệ và phát triển rừng của các hộ gia đình vùng Tây Bắc, Việt Nam, 3/2020-3/2022. (Thành viên nghiên cứu chủ chốt)
 • Đề tài Nafosted: Market segmentation and selection using the new integrated multi-choice decision model, 6/2018-6/2020. (Thành viên nghiên cứu chủ chốt)
 • Đề tài Nafosted: Developing a new integrated fuzzy multi-criteria decision making model: application to evaluate lecturer’s performance at Vietnam National University, Hanoi (4/2017-3/2019).  (Thành viên nghiên cứu chủ chốt).
 •  Đ tài NCKH cp b:  TS. Nguyễn Văn Định (chủ nhiệm đề tài), PGS.TS. Vũ Đình Hòa, TS. Phạm Hạ Thủy, KS. Phan Trọng Tiến, ThS. Nguyễn Trọng Kương, ThS. Nguyễn Xuân Thảo, Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng mô hình tìm kiếm SNP cho vật nuôi và cây trồng, mã số B2010-11-161, 1/2010-12/2011.
 • Cấp Học viện: Nghiên cứu một số mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp (1/2020-12/2020)  (Chủ nhiệm) 
 • Cấp Học viện: Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mờ bức tranh và áp dụng trong việc đánh giá việc lựa chọn các ứng dụng tái sử dụng nước trong môi trường không chắc chắn. (1/2018-12/2018) (Chủ nhiệm)

3. Bài báo khoa học

   3.1. Bài báo ISI

 1. Tran Duc Quynh, Nguyen Xuan Thao, Nguyen Doan Dong, Nguyen Quang Thuan (2022), A novel entropy of intuitionistic fuzzy sets based on similarity and its application in finance, Journal of intelligent and fuzzy systems (online)
 2. Nguyen Xuan Thao*, Shuo-Yan Chou (2022), Novel similarity measures, entropy of intuitionistic fuzzy sets and their application in software quality evaluation, Soft Computing 26(2), 2009-2020.
 3. Shuo Yan Chou, Truong Thi Thuy Duong, Nguyen Xuan Thao* (2021), Renewable energy selection based on a new entropy and dissimilarity measure on an interval-valued neutrosophic set, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2021, 40(6). 
 4. Nguyen Xuan Thao*, Florentin Smarandache (2020). Apply New Entropy-Based Similarity Measures of Single Valued Neutrosophic Sets to Select Supplier Material,Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2020, 39(1), pp. 1005-1019, DOI: 10.3233/JIFS-191929.
 5. Truong Thi Thuy Duong, Le Thai Phong, Le Quoc Hoi, Nguyen Xuan Thao* (2020), A NOVEL MODEL BASED ON QFD AND SIMILARITY MEASURE OF INTERVAL NEUTROSOPHIC SETS FOR EVALUATION AND SELECTION MARKET SEGMENTS, Journal of intelligent and fuzzy systems,  V38(4), 5203-5214, 2020
 6. Nguyen Xuan Thao, A new correlation coefficient of the Pythagorean fuzzy sets and its applications, Soft Computing 24(13):9467–9478. (July 2020) 
 7. Nguyen Xuan Thao, Similarity measures of picture fuzzy sets based on entropy and apply in MCDM, Pattern analysis and applications Pattern Analysis and Application, 23, 1203–1213 (2020). (Springer, 2020)
 8. Nguyen Xuan Thao*, Mumtaz Ali, Le Thi Nhung, Hemant Kumar Gianey, Florentin Smarandache. A new multi-criteria decision-making algorithm for medical diagnosis and classification problems using divergence measure of picture fuzzy sets, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF 1.637, Q1) vol. 37, no. 6, pp. 7785-7796, 2019
 9. Nguyen Xuan Thao*, Florentin Smarandache, A new fuzzy entropy on Pythagorean fuzzy sets, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF = 1.637, Q1)  (2019) Vol 37(1), 1065-1074.
 10. Nguyen Xuan Thao, Truong Thuy Duong*, Selecting target market by similar measures in interval intuitionistic fuzzy set, Technological and economic development of economy  (2019) Vol 25(5), 934-950. Publisher: Taylor.
 11. Nguyen Xuan Thao*, Mumtaz Ali, Florentin Smarandache, An intuitionistic fuzzy clustering algorithm based on a new correlation coefficient with application in medical diagnosis, Journal of intelligent and fuzzy systems , (2019), vol 36 (1), pp 189-198.
 12. Nguyen Xuan Thao, A new correlation coefficient of intuitionistic fuzzy sets and its application, Journal of intelligent and fuzzy systems, 2018,  Vol 35(2), pp 1959-1968.

   3.2. Bài báo Scopus

 1. Nguyen Xuan Thao*, Florentin Smarandache, Divergence measure of Neutrosophic sets and applications, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 21, 2018, pp 142-152.
 2. Nguyen Xuan Thao*, L.H.Son, B.C.Cuong, Mumtaz Ali, L.H.Lan, Fuzzy equivalence on standard and rough set neutrosophic sets and applications to clustering analysis, Information systems Design and Intelligent Aplications (2018), pp 834-842. (ISI Proceedings)
 3. Xuan Thao Nguyen*, Van Dinh Nguyen, Support-intuitionistic fuzzy set: a new concept for soft computing, IJISA Vol. 7, No. 4, March 2015, pp 11-16.
 4. Ky Anh Pham* and Xuan Thao Nguyen, Remarks on the spectrum of a compact convex set of compact operators, Journal of Applied Analysis 16 (2010), pp 259–264.

   3.3.  Bài báo quốc tế khác

 1. Truong Thi Thuy Duong, Nguyen Xuan Thao (2021), TOPSIS model based on entropy and similarity measure for market segment selection and evaluation, Asian Journal of Economics and Banking 5(2), 194-203.
 2. Ngoc Minh Chau, Nguyen Thi Lan, Nguyen Xuan Thao, A New Similarity Measure of Picture Fuzzy Sets and Application in the Fault Diagnosis of Steam Turbine, International Journal of Mathematical Sciences and Computing(IJMSC), V6 (5), 47-55, 2020
 3. Ngoc Minh Chau, Nguyen Thi Lan, Nguyen Xuan Thao, A New Similarity Measure of Picture Fuzzy Sets And Application in pattern recognition, American Journal of Business and Operations Research (AJBOR), V1 (1), 5-18, 2020.

 4. Tran Trung Hieu, Nguyen Xuan Thao (2019). Fuzzy entropy based MOORA model for selecting material for mushroom in Viet Nam,  International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB), V11(5), 1-10.
 5. Xuan Thao Nguyen, Van Dinh Nguyen, Van Hanh Nguyen, Harish Garg, Exponential similarity measures for Pythagorean fuzzy sets and their applications to pattern recognition and decision making processComplex and Intelligent Systems, Springer, 2019. 
 6. Nguyen Xuan Thao, Evaluating water reuse applications under uncertain: Novel picture fuzzy multi-criteria decision making method, International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB) , 2018, V.10(6), 32-39.
 7. Nguyen Van Dinh, Nguyen Xuan Thao, Some Measures of Picture Fuzzy Sets and Their Application in Multi-attribute Decision Making, I.J. Mathematical Sciences and Computing, 2018, V3, p. 23-41.
 8. Nguyen Xuan Thao, Florentin Smarandache, Nguyen Van Dinh, Support-Neutrosophic  Set:  A  New  Concept  in  Soft  Computing, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 16,  2017, pp 93-98.
 9. Nguyen Xuan Thao, Bui Cong Cuong, Florentin Smarandache, Rough standard neutrosophic set: An application on standard neutrosophic information systems, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 14, 2016, pp 80-92.
 10. Nguyen Xuan Thao, Florentin Smarandache, (I, T) −Standard neutrosophic rough set and its topologies properties, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 14, 2016, pp 65-70.
 11. Xuan Thao Nguyen, Van Dinh Nguyen, Doan Dong Nguyen, Rough fuzzy relation on two universal sets, IJISA Vol. 6, No. 4, March 2014, pp 49-55.

  3.4. Bài báo trong nước

 1. N.T.Lan, N.M.Chau, N.X.Thao, Phân tích so sánh một số mô hình MCDM và ứng dụng trong hệ thông tin ra quyết định, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vol.19, No 9, pp. 462-472, 2021.
 2. Trần Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Thảo, Phan Trọng Tiến, Lê Thị Minh Thùy (2019).  ÁP DỤNG MÔ HÌNH MOORA VÀ COPRAS ĐỂ CHỌN NGUYÊN LIỆU CHO TRỒNG NẤM, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Tập 17 (4), 322-331.
 3.  Le Thi Nhung, Nguyen Xuan ThaoA Novel Multi-Criteria Decision Making Method for Evaluating Water Reuse Applications Under Uncertainty, Vietnam Journal of Agricultural Sciences (2019), Vol 1(3), pp 230-239.
 4.  Le Thi Nhung, Nguyen Van Dinh, Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao (2018). New dissimilarity measures on picture fuzzy sets and applications. Journal of Computer Science and Cybernetics, 34 (3): 219-231.
 5.  Nguyen Van Dinh, Nguyen Xuan Thao, Some Measures of Picture Fuzzy Sets and Their Application, Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology, (2018), V3(2):35-40.
 6.  Nguyễn Văn Định, Nguyễn Xuân Thảo, Ngọc Minh Châu. Distance and dissimilarity measure of picture fuzzy sets. Fair 10 (2017), 2017, pp 104-109.
 7.  Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao, T – rough fuzzy set on the fuzzy approximation spaces, Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 10:  1573 -1580.
 8.  Nguyen Xuan Thao, Nguyen Van Dinh, Rough picture fuzzy set and picture fuzzy topologies, JCC, Vol 31, No 3 (2015), pp 245-254.
 9.  Nguyen Van Dinh, Nguyen Xuan Thao, Ngoc Minh Chau, On the picture fuzzy database: theories and application,  J. Sci. & Devel. 2015, Vol. 13, No. 6: 1028-1035.
 10.  Ngọc Minh Châu, Nguyễn Xuân Thảo, Mt thut toán tìm tp rút gn thuc tính s dng ma trn phân bit được, Tạp chí khoa học và  phát triển, Số 5 – Năm 2013, trang 729 – 734.
 11.  Nguyễn Văn Định, Nguyễn Xuân Thảo, Mt thut toán hiu qu tìm tp rút gn ca mt bng quyết đnh bt kì, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự,  Số 4 – Năm 2011, trang 45-51.

   3.5. Hội Thảo, Hội nghị quốc tế

 1. Xuan Thao NGUYEN, Quoc Hung NGUYEN, Duy Dong LE, Hai Van PHAM(2022), “Combination of Hamming distance and Entropy measure of Picture Fuzzy Sets: Case study of COVID-19 medicine selection”, 10th International Conference on Frontiers of Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2022) in the Springer AISC series indexed in SCOPUS and Web of Science [SCOPUS indexed]. Mizoram, India. [Best paper]
 2. Tran Duc Quynh, Nguyen Xuan Thao(*), Nguyen Quang Thuan, Nguyen Van Dinh, A new similarity measure of IFSs and its applications, KSE (2020)
 3. Nguyen Xuan Thao, Le Hoang Son, Bui Cong Cuong, M.Ali, Luong Hong Loan, Fuzzy equivalence on standard and rough neutrosophic sets and applications to clustering analysis, Proceedings of the 2017 International Conference on Information Systems Design and Intelligent Applications (INDIA-2017), 15-17, June 2017, Da Nang, pp.834-842, Springer Pub  (ISI proceedings).
 4. Nguyen Xuan Thao, Bui Cong Cuong, Florentin Smarandache, Rough Standard Neutrosophic Sets: an Application on Standard Neutrosophic Information systems, IEEE International conference on communication, Management and information technology (ICCMIT’17), Warsaw, Poland.

   3.6. Hội Thảo, Hội nghị trong nước

 1. Le Thi Nhung, Nguyen Van Dinh, Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao, The new dissimilarity measures of Pictures fuzzy sets and their applications, Fair’11 (2018) [Best paper]
 2. Nguyen Van Dinh, Nguyen Xuan Thao, Ngoc Minh Chau, Distance and dissimilarity measure of picture fuzzy sets, FAIR’10 (2017) pp. 104-109.
 3. Nguyen Xuan Thao, Nguyen Van Dinh, Ngoc Minh Chau (2014). “Some Properties of Generalized Rough Fuzzy Sets”, Proceedings of  the 7th Vietnam National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’7), ISBN: 987-604-913- 300-8, Nat. Science and Technology Press,  (2014), p. 598-601.

 (*: Corresponding Author)

4. Book-chapter: 

 1. Truong Thi Thuy Duong*, Nguyen Xuan Thao, Florentin Smarandache (2021). New entropy, similarity measures of interval-valued neutrosophic sets and application in supplier selection. Neutrosophic Operational Research, 35-54. (Springer Publisher-SCOPUS and Web of Science ISI), https://doi.org/10.1007/978-3-030-57197-9_3

5. Bình duyệt khoa học:

    Tạp chí ISI

            Soft computing (SCIE,Q2, IF=3.050); Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (SCIE,Q2, IF =1.857);

            Applied Soft Computing (SCIE,Q1, IF = 5.472); International Journal of Fuzzy Systems (SCIE, Q2,IF=4.406)

            Artificial intelligence review (SCI, Q1, IF = 5.747); Complex & Intelligent Systems (SCIE, IF = 3.791)

    Tạp chí Scopus:

            Songklanakarin Journal of Science and Technology (H= 23); Neutrosophic Sets and Systems (H =14)

            International Journal of Fuzzy System Applications (IJFSA) (H = 15)

   6. Sách giáo trình/tham khảo

          Nguyễn Văn Định (chủ biên), Nguyễn Xuân Thảo. Giáo trình Logic mờ và ứng dụng, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2020.  (Đã nghiệm thu)

   7.  Kết quả nghiên cứu

   8. Trích dẫn

IV. Giải thưởng

 • Best Paper Award at International Conference FICTA-2022 (Springer), for paper [255]
 • Best Paper Award at Fair’11 (2018), for paper “The new dissimilarity measures of Pictures fuzzy sets and their applications”

Sinh viên tải về

 Hướng đề tài hướng dẫn TTTN

 • HK1_NH_2022_2023: Kết hợp độ đo khoảng cách Hamming và Entropy trên tập mờ bức tranh để lựa chọn thuốc Covid_19. (Combination of Hamming distance and Entropy measure of Picture Fuzzy Sets: Case study of COVID-19 medicine selection)