fita-button

Thao-e1544666353961-99x150

ThS. NGUYỄN XUÂN THẢO

Bộ môn Toán-Tin ứng dụng – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (024) 62617701
Email: nxthao [at] hua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn//nxthao/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp

 • 3/2009, Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 6/2004, Cử nhân Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giảng dạy

 1. Đại số tuyến tính, Giải tích 1, Giải tích 2 ( bài tập giải tích 1(mới), một số đề thi khóa truớcgiaotrinh.Gtich_1+2 (tiếng anh),BT-GT2,Đề cương GT 1)
 2. Phương pháp tính (Sinh viên phải có Giáo trình và máy tính Fx 570 Es plus hoặc Fx 570 Vn Plus)
 3. Logic mờ và ứng dụng.
 4. Ra quyết định mờ.
 5. Cơ sở tri thức (Chuyên ngành Quản lí thông tin)
 6. An Toàn Thông tin

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

Đề tài NCKH 

 •  Đề tài Nafosted: Market segmentation and selection using the new integrated multi-choice decision model, 6/2018-6/2020. (Thành viên nghiên cứu chủ chốt)
 • Đề tài Nafosted: Developing a new integrated fuzzy multi-criteria decision making model: application to evaluate lecturer’s performance at Vietnam National University, Hanoi (4/2017-3/2019).  (Thành viên nghiên cứu chủ chốt).
 •  Đ tài NCKH cp b:  TS. Nguyễn Văn Định (chủ nhiệm đề tài), PGS.TS. Vũ Đình Hòa, TS. Phạm Hạ Thủy, KS. Phan Trọng Tiến, ThS. Nguyễn Trọng Kương, ThS. Nguyễn Xuân Thảo, Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng mô hình tìm kiếm SNP cho vật nuôi và cây trồng, mã số B2010-11-161, 1/2010-12/2011.
 • Cấp Học viện:  Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mờ bức tranh và áp dụng trong việc đánh giá việc lựa chọn các ứng dụng tái sử dụng nước trong môi trường không chắc chắn. (1/2018-12/2018) (Chủ nhiệm)

Kết quả nghiên cứu

 • Truong Thi Thuy Duong, Nguyễn Xuan Thao. A NOVEL DISSIMILARITY MEASURE ON PICTURE FUZZY SETS AND ITS APPLICATION IN MULTI-CRITERIA DECISION MAKING. Soft computing (submit).
 • Truong Thi Thuy Duong, Shuo Yan Cou, Nguyễn Xuan Thao. Renewable Energy Selection Based on a New Score Function and Dissimilarity Measure on an Interval-valued Neutrosophic Set (Applied soft computing)
 • A DISSIMILARITY MEASURE BASED PICTURE FUZZY TOPSIS METHOD FOR SUPPLIER SELECTION (Soft computing).

Trích dẫn

Bài báo quốc tế

Bài báo ISI

 1. Nguyen Xuan Thao*, Florentin Smarandache. Apply New Entropy-Based Similarity Measures of Single Valued Neutrosophic Sets to Select Supplier Material (JIFS, Q1) (accepted, 2020).
 2. Truong Thi Thuy Duong, Le Thai Phong, Le Quoc Hoi, Nguyen Xuan Thao*, A NOVEL MODEL BASED ON QFD AND SIMILARITY MEASURE OF INTERVAL NEUTROSOPHIC SETS FOR EVALUATION AND SELECTION MARKET SEGMENTS, Journal of intelligent and fuzzy systems, (SCIE, IF 1.637, Q1),  V38(4), 5203-5214, 2020
 3. Nguyen Xuan Thao, A new correlation coefficient of the Pythagorean fuzzy sets and its applications, Soft Computing (SCIE,Q2, IF = 2.784) (Springer, online 06 November 2019).
 4. Nguyen Xuan Thao, Similarity measures of picture fuzzy sets based on entropy and apply in MCDM, Pattern analysis and applications (SCIE, Q2, IF 1,410) (Springer, online 03 December 2019)
 5. Nguyen Xuan Thao*, Mumtaz Ali, Le Thi Nhung, Hemant Kumar Gianey, Florentin Smarandache. A new multi-criteria decision making algorithm for medical diagnosis and classification problems using divergence measure of picture fuzzy sets, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF 1.637, Q1) vol. 37, no. 6, pp. 7785-7796, 2019
 6. Nguyen Xuan Thao*, Florentin Smarandache, A new fuzzy entropy on Pythagorean fuzzy sets, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF = 1.637, Q1)  (2019) Vol 37(1), 1065-1074.
 7. Nguyen Xuan Thao, Truong Thuy Duong*, Selecting target market by similar measures in interval intuitionistic fuzzy set, Technological and economic development of economy (SSCI, IF = 4.344, Q1) (2019) Vol 25(5), 934-950. Publisher: Taylor.
 8. Nguyen Xuan Thao*, Mumtaz Ali, Florentin Smarandache, An intuitionistic fuzzy clustering algorithm based on a new correlation coefficient with application in medical diagnosis, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF =1.637,Q1), (2019), vol 36 (1), pp 189-198.
 9. Nguyen Xuan Thao, A new correlation coefficient of intuitionistic fuzzy sets and its application, Journal of intelligent and fuzzy systems (SCIE, IF =1.426, Q2), 2018,  Vol 35(2), pp 1959-1968.

(*: Corresponding Author)

 Bài báo Scopus

 1. Nguyen Xuan Thao*, Florentin Smarandache, Divergence measure of Neutrosophic sets and applications, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 21, 2018, pp 142-152.
 2. Nguyen Xuan Thao*, L.H.Son, B.C.Cuong, Mumtaz Ali, L.H.Lan, Fuzzy equivalence on standard and rough set neutrosophic sets and applications to clustering analysis, Information systems Design and Intelligent Aplications (2018), pp 834-842.
 3. Xuan Thao Nguyen*, Van Dinh Nguyen, Support-intuitionistic fuzzy set: a new concept for soft computing, IJISA Vol. 7, No. 4, March 2015, pp 11-16.
 4. Ky Anh Pham* and Xuan Thao Nguyen, Remarks on the spectrum of a compact convex set of compact operators, Journal of Applied Analysis 16 (2010), pp 259–264.

Bài báo quốc tế khác

 1. Ngoc Minh Chau, Nguyen Thi Lan, Nguyen Xuan Thao, A New Similarity Measure of Picture Fuzzy Sets And Application in pattern recognition, American Journal of Business and Operations Research (AJBOR), V1 (1), 5-18, 2020.

 2. Tran Trung Hieu, Nguyen Xuan Thao (2019). Fuzzy entropy based MOORA model for selecting material for mushroom in Viet Nam,  International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB), V11(5), 1-10.
 3. Xuan Thao Nguyen, Van Dinh Nguyen, Van Hanh Nguyen, Harish Garg, Exponential similarity measures for Pythagorean fuzzy sets and their applications to pattern recognition and decision making processComplex and Intelligent Systems, Springer, 2019, doi: 10.1007/s40747-019-0105-4
 4. Nguyen Xuan Thao, Evaluating water reuse applications under uncertain: Novel picture fuzzy multi-criteria decision making method, International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB) , 2018, V.10(6), 32-39.
 5. Nguyen Van Dinh, Nguyen Xuan Thao, Some Measures of Picture Fuzzy Sets and Their Application in Multi-attribute Decision Making, I.J. Mathematical Sciences and Computing, 2018, V3, p. 23-41.
 6. Nguyen Xuan Thao, Florentin Smarandache, Nguyen Van Dinh, Support-Neutrosophic  Set:  A  New  Concept  in  Soft  Computing, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 16,  2017, pp 93-98.
 7. Nguyen Xuan Thao, Bui Cong Cuong, Florentin Smarandache, Rough standard neutrosophic set: An application on standard neutrosophic information systems, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 14, 2016, pp 80-92.
 8. Nguyen Xuan Thao, Florentin Smarandache, (I, T) −Standard neutrosophic rough set and its topologies properties, Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 14, 2016, pp 65-70.
 9. Xuan Thao Nguyen, Van Dinh Nguyen, Doan Dong Nguyen, Rough fuzzy relation on two universal sets, IJISA Vol. 6, No. 4, March 2014, pp 49-55.

Bài báo trong nước

 1. Trần Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Thảo, Phan Trọng Tiến, Lê Thị Minh Thùy (2019).  ÁP DỤNG MÔ HÌNH MOORA VÀ COPRAS ĐỂ CHỌN NGUYÊN LIỆU CHO TRỒNG NẤM, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Tập 17 (4), 322-331.
 2.  Le Thi Nhung, Nguyen Xuan ThaoA Novel Multi-Criteria Decision Making Method for Evaluating Water Reuse Applications Under Uncertainty, Vietnam Journal of Agricultural Sciences (2019), Vol 1(3), pp 230-239.
 3.  Le Thi Nhung, Nguyen Van Dinh, Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao (2018). New dissimilarity measures on picture fuzzy sets and applications. Journal of Computer Science and Cybernetics, 34 (3): 219-231.
 4.  Nguyen Van Dinh, Nguyen Xuan Thao, Some Measures of Picture Fuzzy Sets and Their Application, Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology, (2018), V3(2):35-40.
 5.  Nguyễn Văn Định, Nguyễn Xuân Thảo, Ngọc Minh Châu. Distance and dissimilarity measure of picture fuzzy sets. Fair 10 (2017), 2017, pp 104-109.
 6.  Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao, T – rough fuzzy set on the fuzzy approximation spaces, Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 10:  1573 -1580.
 7.  Nguyen Xuan Thao, Nguyen Van Dinh, Rough picture fuzzy set and picture fuzzy topologies, JCC, Vol 31, No 3 (2015), pp 245-254.
 8.  Nguyen Van Dinh, Nguyen Xuan Thao, Ngoc Minh Chau, On the picture fuzzy database: theories and application,  J. Sci. & Devel. 2015, Vol. 13, No. 6: 1028-1035.
 9.  Ngọc Minh Châu, Nguyễn Xuân Thảo, Mt thut toán tìm tp rút gn thuc tính s dng ma trn phân bit được, Tạp chí khoa học và  phát triển, Số 5 – Năm 2013, trang 729 – 734.
 10.  Nguyễn Văn Định, Nguyễn Xuân Thảo, Mt thut toán hiu qu tìm tp rút gn ca mt bng quyết đnh bt kì, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự,  Số 4 – Năm 2011, trang 45-51.

 Hội Thảo, Hội nghị quốc tế

 1. Nguyen Xuan Thao, Le Hoang Son, Bui Cong Cuong, M.Ali, Luong Hong Loan, Fuzzy equivalence on standard and rough neutrosophic sets and applications to clustering analysis, Proceedings of the 2017 International Conference on Information Systems Design and Intelligent Applications (INDIA-2017), 15-17, June, 2017, Da nang, pp.834-842, Springer Pub  (Scopus).
 2. Nguyen Xuan Thao, Bui Cong Cuong, Florentin Smarandache, Rough Standard Neutrosophic Sets: an Application on Standard Neutrosophic Information systems, IEEE International conference on communication, Management and information technology (ICCMIT’17), Warsaw, Poland.

Hội Thảo, Hội nghị trong nước

 1. Le Thi Nhung, Nguyen Van Dinh, Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao, The new dissimilarity measures of Pictures fuzzy sets and their applications, Fair’11 (2018)
 2. Nguyen Van Dinh, Nguyen Xuan Thao, Ngoc Minh Chau, Distance and dissimilarity  measure of picture fuzzy sets, FAIR’10 (2017) pp. 104-109.
 3. Nguyen Xuan Thao, Nguyen Van Dinh, Ngoc Minh Chau (2014). “Some Properties of Generalized Rough Fuzzy Sets”, Proceedings of  the 7th Vietnam National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’7), ISBN: 987-604-913- 300-8 , Nat. Science and Technology Press,  (2014), p. 598-601.

Phản biện:

     Tạp chí ISISoft computing (SCIE, IF=2.367); Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (SCIE, IF =1.426);

                         Applied Soft Computing (SCIE, IF = 3.907); International Journal of Fuzzy Systems (SCIE, IF=3.065)

     Tạp chí Scopus: Songklanakarin Journal of Science and Technology (H= 23); Neutrosophic Sets and Systems

Giải thưởng

Sinh viên tải về