fita-button

 PVN

TS. PHẠM VIỆT NGA (TOA05)

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 313, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại:
Email: pvnga@vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//pvnga/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Dành cho SV Lý lịch khoa học …..

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 04/2013: Tiến sĩ ngành Toán ứng dụng, INSA Rouen, Cộng hòa Pháp. Tên luận án: ” Programmation DC et DCA pour l’optimisation non convexe/optimisation globale en variables mixtes entieres. Codes et Applications.” (Tạm dịch: Quy hoạch DC và thuật toán DCA đối với bài toán tối ưu không lồi/tối ưu toàn cục chứa biến hỗn hợp nguyên. Thuật toán và ứng dụng)
 • 12/2005: Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Đại số và lý thuyết sô, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 06/2000: Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng dạy

 1. Hệ ĐH, CĐ: Toán cao cấp, Giải tích, Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê, Tối ưu hóa nâng cao, Toán cao cấp (tiếng Anh), Toán cao cấp 2 (tiếng Anh), Cơ sở Toán cho các nhà Kinh tế 1,2
 2. Hệ Sau ĐH: Mã hóa và an toàn dữ liệu

Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu quan tâm:

 • Mô hình Toán, Tối ưu hóa và ứng dụng
 • Mật mã học

Bài báo

4. Tao Pham Dinh, Hoai An Le Thi, Viet-Nga Pham, Yi-Shuai NiuDC Programming Approaches for Discrete Portfolio Optimization under Concave Transaction Costs. Optimization Letters, February 2016, Volume 10, Issue 2, pp 261–282  https://link.springer.com/article/10.1007/s11590-015-0931-2

3. Tao Pham Dinh, Viet-Nga Pham, Hoai An Le Thi. DC Programming and DCA for Portfolio Optimization with Linear and Fixed Transaction Costs. Intelligent Information and Database Systems, Lecture Notes in Computer Science, Volume 8398, 2014, pp.392-402. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-05458-2_41

2. Pham Viet-Nga, Hoai An Le Thi, Tao Pham Dinh. A DC Programming Framework for Portfolio Selection by Minimizing the Transaction Costs. Advanced Computational Methods for Knowledge  Engineering, Studies in Computational Intelligence, Vol.  479, 2013, pp. 31-40. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-00293-4_3

1. Viet Nga Pham, Hoai An Le Thi, Tao Pham Dinh. Solving Nurse Rostering Problems by a Multiobjective Programming Approach. Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7653, 2012, pp. 544-552. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-34630-9_56

Dành cho SV các nhóm HK2 2018-2019

 1. Thông báo: Nhóm 29 học phần XSTK kiểm tra từ 14h00 thứ hai, 06/5/2019 tại C106
 2. Toán cao cấp: Bài giảng TCC-Chuong1 , TCC-Chuong2 Bài tập Chương 1 , Bài tập Chương 2 Đáp án bài KT1_đề 01 , Điểm KT1 KT2
 3. Xác suất thống kê Giới thiệu môn học ; Bài giảng Chương 1: Xác suất ; Chương 2: Biến ngẫu nhiên ; Bài tập XSTK https://fita.vnua.edu.vn/vi/bo-mon/bm-toan/cac-mon-giang-day/#baitap
 4. Đáp án Bài KT số 1

 5. Toán cao cấp 2 Đề cương và Bài giảng Chapter 1, Chapter 2

Giải thưởng

Lý lịch khoa học

…..