Research

Fields of Research

– Applying IT in teaching, training, E-commerce.
– IT applications solve problems in Agriculture and Biology.
– Development Tools and Techniques of software engineering.
– Bioinformatics.
– GIS and remote sensing.
– Data mining

Danh sach cac de tai

STT

Cấp

Tên đề tài

Chủ trì /Tham gia

Thời gian thực hiện

 1.

Học viện

Nghiên cứu về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và xây dựng ứng dụng cho tổ chức giáo dục đào tạo sử dụng mã nguồn mở Odoo Chủ trì: ThS. Lê Thị Minh Thùy

Tham gia: ThS. Hoàng Thị Hà, ThS. Lê Thị Nhung

2018

 2.

Học viện

Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn Chủ trì: ThS. Phan Trọng Tiến

Tham gia: ThS. Hoàng Thị Hà, ThS. Trần Trung Hiếu

2017

3.

Học viện

Nghiên cứu một số thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên Rừng ngẫu nhiên Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hà

Tham gia: ThS. Nguyễn Văn Hoàng, KS. Thân Thị Huyền

2016

4.

Trường

Xây dựng hệ thống tra cứu bệnh vật nuôi Chủ trì: ThS. Lê Thị Nhung

Tham gia: Đinh Thế Duy

2015

5.

Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu côn trùng Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hà

Tham gia: ThS. Lê Thị Minh Thùy, Đỗ Thị Nhâm

2014

6.

Trường

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát tưới cây thông minh cho vườn cây trong Nông nghiệp Chủ trì: ThS. Nguyễn Doãn Đông 2011

7.

Trường

Xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào – ra và việc sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc – Chủ trì: ThS.Lê Thị Nhung

Tham gia: ThS. Ngô Công Thắng

2012

8.

Trường

Xây dựng phần mềm tra cứu lỗi thường gặp trên máy tính và các cách khắc phục Chủ trì: Đỗ Thị Nhâm

Tham gia: Trần Trung Hiếu

2011

9.

Trường

Nghiên cứu một số thuật toán Phân cụm dữ liệu định danh trong DataMining Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hà 2009

10.

Bộ

Mô hình đánh giá và dự báo xói mòn đất cho vùng đồi núi Chủ trì: TS. Nguyễn Duy Bình 2009

11.

Trường

Ứng dụng CNTT nhằm tăng cường luồng thông tin nội bộ trên hệ thống mạng của Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội. Chủ trì: TS. Nguyễn Duy Bình 2009

 12.

Trường

Khảo sát và xây dựng phần mềm quản lý đề tài khoa học cho Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Chủ trì: Phan Trọng Tiến 2009

 13.

Trường

 Xây dựng một số chương trình về danh sách liên kết và cây nhị phân phục vụ cho giảng dạy môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Mơ  2008

 14.

Bộ

Xây dựng phần mềm trực tuyến giải quyết một số bài toán sinh học phân tử phục vụ giảng dạy tin sinh học và nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống Chủ trì: ThS. Ngô Công Thắng 2007

 15.

Trường

BioPerl và ứng dụng trong giải quyết một số bài toán Sinh học phân tử. Chủ trì: Đặng Xuân Hà 2006

 16.

Bộ

Xây dựng bộ chương trình xử lý dữ liệu trong nông nghiệp Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Mơ

Tham gia: Ngô Công Thắng, Trần Thị Thu Huyền , Hoàng Thị Hà, Phạm Thủy Vân, Đặng Xuân Hà, Phạm Quang Dũng.

2004