Educational Programs (Bachelor, Master)

BACHELOR PROGRAM

Sem No Course Code Credits Lecture Practice   Prerequisite course Code Prerequisite Mandatory / Optional The minimum number of credits required
1 1 Philosophy of marxism and Leninism ML01020 3 3 0       Mandatory 0
1 2 Basics of informatics TH01001 3 2 1       Mandatory
1 3 Physics for informatics TH01029 3 2 1       Mandatory
1 4 Linear algebra TH01006 3 3 0       Mandatory
1 5 Calculus TH01024 3 3 0       Mandatory
1 6 Introduction to laws ML01009 2 2 0       Mandatory
1 7 An Introduction to Cefr – Based Tests SN00010 1           Mandatory
1 8 General physical education GT01016 1 0,5 0,5       Mandatory
1 9 Defense education 1 QS01001 3 3 0       Mandatory
        17              
2 10 Political economy of marxism and Leninism ML01021 2 2 0 Philosophy of marxism and Leninism ML01020 2 Mandatory 0
2 11 Probability and Statistics TH01007 3 3 0 Calculus TH01024 2 Mandatory
2 12 Discrete mathematics TH01023 3 3 0 Linear algebra TH01006 2 Mandatory
2 13 Computer architectures and Micro-processing TH01022 3 3 0 Basics of informatics TH01001 2 Mandatory
2 14 Databases TH02001 3 3 0 Basics of informatics TH01001 2 Mandatory
2 15 Introduction to Software Engineering TH02036 2 2 0 Basics of informatics TH01001 2 Mandatory
2 16 Programming Techniques TH02034 3 2 1 Basics of informatics TH01001 2 Mandatory
2 17 English 0 SN00011 2 2 0       Mandatory
2 18 Athletics, Thletics Aerobic, Gymnastics, Football, Volleyball, Basketball, Badminton, Chess, Dance Sport, Swimming Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015 1 0 1       Mandatory
2 19 Defense education 2 QS01002 2 2 0       Mandatory
        19              
3 20 English 1 SN01032 3 3 0 English 0 SN00011 3 Mandatory 2
3 21 Socialism ML01022 2 2 0 Political economy of marxism and Leninism ML01021 2 Mandatory
3 22 Database security TH03124 2 1,5 0,5 Databases TH02001 2 Mandatory
3 23 Data structures and Algorithms TH02016 3 3 0 Programming Techniques TH02034 2 Mandatory
3 24 Practice for Data structures and Algorithms TH02035 1 0 1 Data structures and Algorithms TH02016 1 Mandatory
3 25 Object-Oriented Programming TH03106 3 2 1 Data structures and Algorithms TH02016 1 Mandatory
3 26 System analysis and design TH02037 3 2.5 0.5 Databases TH02001 2 Mandatory
3 27 Numerical methods TH01025 2 2 0 Calculus TH01024 2 Optional
3 28 Principles of Accounting KQ02014 3 3 0       Optional
3 29 Defense education 3 QS01003 3 2 1       Mandatory
3 30 Soft skills KN01001/
KN01002/
KN01003/
KN01004/
KN01005/
KN01006
            Mandatory
        19              
4 31 English 2 SN01033 3 3 0 English 1 SN01032 3 Mandatory 3
4 32 Principles of operating systems TH02015 3 3 0 Computer architectures and Micro-processing TH01022 2 Mandatory
4 33 Computer networks TH02038 3 2,5 0,5 Basics of informatics TH01001 2 Mandatory
4 34 Vulnerability detection TH03125 2 1,5 0,5 Programming Techniques TH02034 2 Mandatory
4 35 Algorithm Complexity TH02041 2 2 0 Data structures and Algorithms TH02016 2 Mandatory
4 36 Web Application Development TH03109 3 2 1 Programming Techniques TH02034 2 Mandatory
4 37 JAVA Programming TH03111 3 2 1 Object-Oriented Programming TH03106 2 Optional
4 38 Computer network design TH03215 3 2 1 Computer networks TH02038 2 Optional
        19              
5 39 English for ICT studies SN03039 2 2 0 English 2 SN01033 2 Mandatory 3
5 40 Ho Chi Minh Idcology ML01005 2 2 0 Socialism ML01022 2 Mandatory
5 41 Modeling and Control CD03906 2 1,5 0,5 Programming Techniques TH02034 2 Mandatory
5 42 Information security TH02039 2 2 0 Data structures and Algorithms TH02016 2 Mandatory
5 43 Cryptology and Applications TH03313 3 2 1 Linear algebra TH01006 2 Mandatory
5 44 Linux and Open Software TH03113 3 2 1 Principles of operating systems TH02015 2 Mandatory
5 45 Back-end web development TH03212 3 2 1 Object-Oriented Programming TH03106 2 Optional
5 46 Network adminnistration TH03216 3 2 1 Computer networks TH02038 2 Optional
        17              
6 47 Vietnamese Communist Party History ML01023 2 2 0 Ho Chi Minh Idcology ML01005 2 Mandatory 3
6 48 Environmental Management MT02011 2 2 0       Mandatory
6 49 Economics of Trade and Services KT03024 2 2 0       Mandatory
6 50 Malicious code analysis TH03126 2 1 1 Principles of operating systems TH02015 2 Mandatory
6 51 Strategic Security Management TH03226 2 2 0       Mandatory
6 52 Information System Security Audit TH03314 2 1,5 0,5 Information security TH02039 2 Mandatory
6 53 Mobile Application Development TH03112 3 2 1 Object-Oriented Programming TH03106 2 Optional
6 54 Network and operating system security TH03224 3 2 1 Computer networks TH02038 2 Optional
        15              
7 55 Internship TH03997 12 0 12  Students pass 72 credits     Mandatory 3
7 56 Web Application Security and Testing TH03114 3 2 1 Web Application Development TH03109 2 Optional
7 57 Computer network  monitoring TH03225 3 2 1 Computer networks TH02038 2 Optional
        15              
8 58 Graduation thesis TH04997 10 0 10  Internship, Students pass 100 credits TH03997 2 Mandatory  
8 59 Multimedia communication TH03218 3 2 1   TH02038 2 Optional  
8 60 Principles of wireless communication TH03219 2 2 0 Computer networks TH02038 2 Optional
8 61 Enterprise Resource Planning Systems TH03117 3 2 1 Web Application Development TH03109 2 Optional
8 62 Big Data analysis TH03310 2 1.5 0.5       Optional
        10              
      Total credits required: 117              
      Total credits elective: 14              
      Total credits 131              

MASTER PROGRAM

Code

Course

Credits

Letter

Number

Vietnamese

English

Total

Theory

Practice

   

 General knowledge (5 credits)

     
    Triết học Philosophy

3

2

1

SN

06003 Tiếng Anh nâng cao Advanced English

2

1,5

0,5

    Base and professional courses      
    Mandatory course (credits)

50% (include Philosophy)

TH

06001

CSDL nâng cao Advanced database

3

2,5

0,5

TH

06002

Mạng và truyền dữ liệu nâng cao Advanced Data Communications and Networking

3

2

1

TH

07019

An ninh mạng và hệ thống

Network security and system

3

2,5

0,5

TH

06004

Thuật toán và độ phức tạp Algorithms and complexity

3

2

1

TH

06005

Trí tuệ nhân tạo nâng cao Advanced artificial intelligence

3

2

1

TH

07001

Các hệ thống phân tán Distributed systems

3

2

1

    Optional courses (select 14 credits)

At least 14 credits (30%)

TH

06006

Các mô hình và phương pháp tối ưu

Optimization models and methods

3

2

1

TH

06007

Công nghệ phần mềm nâng cao Advanced software engineering

3

2,5

0,5

TH

06008

Kiến trúc máy tính nâng cao

Advanced computer architectures

2

1,5

0,5

TH

06003

Mã hóa và an toàn dữ liệu

Encryption and data security

3

2

1

TH

06010

Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình

Principles of programming languages

3

2,5

0,5

TH

07002

Công nghệ Web ngữ nghĩa

Semantic web technology

3

2,5

0,5

TH

07003

e-Learning

e-Learning

3

2

1

TH

07004

Hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng

Geographic information system and applications

3

2,5

0,5

TH

07020

An ninh phần mềm

Software security

3

3

0

TH

07021

Quản lý an ninh chiến lược

Strategic security management

3

2

1

TH

07022

Bảo mật phổ biến

Ubiquitous security

3

2

1

TH

07008

Thiết kế, quản lý và đấu thầu dự án CNTT

Designing, managing, and bidding for IT projects

3

2

1

TH

07009

Thị giác máy tính

Computer vision

3

2

1

TH

07010

Tin sinh học và ứng dụng Bioinformatics and its applications

3

2

1

TH

07023

Phân tích mã độc và phần mềm độc hại Malicious code and Malware analysis

3

2

1

MT

07050

Quản lý môi trường tổng hợp Integrated environmental management

2

1,5

0,5

KQ

07017

Quản trị rủi ro nâng cao Advanced Risk Management

2

2

0

   

Luận văn (Thesis) (9 credits)

(20% )

   

Total:

46