Hướng nghiên cứu

– Tổ chức đội ngũ cán bộ NCKH thành các nhóm có định hướng NCKH đặc thù để từ đó có thể chuẩn bị và đề xuất các hướng hợp tác đào tạo và NCKH với các tổ chức/đơn vị trong và ngoài nước, về cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, như trong lĩnh vực tin sinh học, tối ưu hệ thống nông nghiệp, xử lý và quản lý dữ liệu, ứng dụng GIS, công nghệ web, và các ứng dụng CNTT khác trong nông nghiệp và quản lý tài nguyên.

– Động viên và tạo điều kiện để các CBGD trong khoa tham gia, báo cáo trong các hội nghị, hội thảo chuyên môn trong nước và quốc tế nhằm tăng số lượng các công bố khoa học của cán bộ trong khoa. Các bộ môn chuyên môn có kế hoạch NCKH cho từng cán bộ để ít nhất bảo đảm số giờ NCKH tối thiểu. Tổ chức các Seminar trong phạm vi khoa và bộ môn và hoàn thiện, đưa thông tin NCKH của khoa và các bộ môn lên website của khoa và của trường.

– Từ năm 2018, Khoa thành lập nhóm Nghiên cứu mạnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp” tập hợp các thầy cô trong và ngoài khoa nghiên cứu ứng dụng CNTT vào nông nghiệp và đã có những thành tựu ban đầu đáng ghi nhận.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nhà trường.

– Xây dựng các dự án như dự án đầu tư CNTT được nhà trường giao, và tìm kiếm các khả năng khác như dự án TRIG.