Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ hiện đang công tác tại BM: 07 Cán bộ
Số GV có học vị tiến sỹ: 03
Số GV có học vị thạc sỹ: 04

TT

Họ và Tên

Học hàm/Học vị Chức vụ Ghi chú
1  Phạm Quang Dũng TS Giám đốc TT Tin học, Trưởng Bộ Môn
2  Trần Vũ Hà TS
3  Nguyễn Hữu Hải ThS
4  Nguyễn Trọng Kương TS
5  Nguyễn Thị Lan ThS
6  Nguyễn Thị Thảo ThS Phó trưởng Bộ môn
7  Nguyễn Xuân Thảo ThS

 

Danh sách cán bộ nghỉ hưu và đã từng công tác tại bộ môn:

 

TT

Họ và Tên

Học hàm/Học vị Chức vụ Ghi chú
1  Nguyễn Văn Định PGS.TS Nghỉ hưu
2  Trần Đức Quỳnh TS Chuyển công tác
3  Phạm Hạ Thủy TS Nghỉ hưu
4  Nguyễn Hải Thanh PGS.TS Chuyển công tác
5  Nguyễn Ngọc Minh Châu ThS Công tác tại BM Toán
6  Hoàng Thị Thanh Giang ThS Công tác tại BM Toán
7  Nguyễn Thúy Hạnh ThS Công tác tại BM Toán
8  Nguyễn Hoàng Huy TS Công tác tại BM Toán
8  Nguyễn Văn Hạnh TS Chuyển công tác