Khoa công nghệ thông tin tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp Học viện: “Nghiên cứu công nghệ JavaFX, Apache POI và ứng dụng xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng viên trong công tác đào tạo”

Ngày 03/02/2023, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2022 “Nghiên cứu công nghệ JavaFX, Apache POI và ứng dụng xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng viên trong công tác đào tạo” mã số T2022-10-40 do ThS. Trần...

Xem thêm

THÔNG BÁO  V/v thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2022 – 2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ___________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________ Số: 205/TB-TCKT  Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023                                               THÔNG BÁO          ...

Xem thêm

NỘP HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Ban CTCT&CTSV) thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng chính sách cần nộp hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau: 1. Đối tượng nộp hồ sơ Sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ...

Xem thêm

THÔNG BÁO về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Khoa CNTT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN —————————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Xem thêm

Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo, buộc thôi học năm học 2021-2022

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo, buộc thôi học năm học 2021-2022  Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy; Căn cứ Quy định dạy và...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khóa luận tốt nghiệp (KLTN). Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện TTCN và KLTN trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Đối với sinh...

Xem thêm