Giới thiệu

PrintLOGO_LMPI

Dự án LMPI xây dựng chương trình đào tạo Đại học và Thạc sĩ về bảo vệ hệ thống máy tính và mạng tại ba quốc gia thành viên là Việt Nam, Moldova và Kazakhstan. Để thu hẹp khoảng cách kỹ năng ở cấp độ kỹ thuật, các đối tác sẽ phát triển một chương trình học tập suốt đời trong lĩnh vực này . Chương trình học  được phát triển sẽ đáp ứng nhu cầu của các công ty tư nhân đang tìm kiếm các chuyên gia để tự bảo vệ mình chống lại tội phạm an ninh mạng.