Nghiên cứu khoa học

Bộ môn đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu phục vụ giảng dạy và sản xuất:

– Bộ môn đã tham gia 1 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì 2 đề tài cấp Bộ, 5 đề tài cấp Trường. Ðã tạo được một giống đậu tương quốc gia bằng phương pháp đột biến (cộng tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp).

– Trong 5 – 10 năm gần đây chủ trì 02 đề tài nghiên cứu cấp Bộ: NC ứng dụng chiếu xạ vào việc bảo quản một số nông sản