Sơ đồ tổ chức

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG KHOA
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Công Tiệp

email: nctiep@vnua.edu.vn

Trách nhiệm: phụ trách chung.

PHÓ TRƯỞNG KHOA
Phó trưởng khoa: ThS. Ngô Công Thắng
email: ncthang@vnua.edu.vn
website: https://fita.vnua.edu.vn/en/ncthang/
Trách nhiệm: giúp Trưởng khoa về đào tạo ĐH/SĐH và Công tác sinh viên.