Danh sách cán bộ

 

Họ Tên

Chức danh/Chức vụ

Môn học phụ trách

 

 

ThS. Bùi Thị Thu

 

 

Giảng Viên

– Vật lý đại cương A

– Vật lý

– Vật lý cơ nhiệt

– Vật lý điện quang

– Thực hành Vật lý

 

 

ThS. Nguyễn Thị Phương

 

 

Giảng Viên, Phó trưởng Bộ môn

– Vật lý đại cương A

– Vật lý đại cương A2

– Vật lý

– Cơ sở vật lý cho tin học

– Vật lý điện quang

– Truyền thông quang

– Thực hành Vật lý

 

 

 

TS. Nguyễn Tiến Hiển

 

 

 

Giảng Viên, Trưởng Bộ môn

– Vật lý đại cương A

– Vật lý đại cương A2

– Principle of Physics 1

– Principle of Physics 2

– Vật lý cơ nhiệt

– Vật lý điện quang

– Truyền thông số và mã hoá

– Thực hành Vật lý

 

 

 

ThS. Lương Minh Quân

 

 

 

Giảng Viên

– Vật lý đại cương A

– Cơ sở vật lý cho tin học

– Điện tử ứng dụng trong tin học

– Nguyên lý điện tử truyền thông

– Truyền thông vệ tinh và vô tuyến

– Thực hành Vật lý

– Thực hành điện tử truyền thông

 

 

ThS. Lê Văn Dũng

 

 

Giảng Viên

– Vật lý đại cương A

– Vật lý

– Truyền dữ liệu

– Kỹ thuật truyền số liệu

– Truyền thông đa phương tiện

– Thực hành Vật lý

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh

 

 

Giảng Viên

– Vật lý đại cương A

– Vật lý

– Lý sinh

– Vật lý điện quang

– Principle of Physics 1

– Thực hành Vật lý

 

 

ThS. Lê Phương Thảo

 

 

Giảng Viên

– Vật lý đại cương A

– Vật lý

– Vật lý cơ nhiệt

– Cơ sở vật lý cho tin học

– Thực hành Vật lý

 

KS. Trần Hanh

 

Kỹ thuật viên

 

– Phụ trách kỹ thuật các phòng thực hành