Danh sách cán bộ

STT

Họ Tên

Chức danh/Chức vụ

Môn học phụ trách

Ghi chú

1

ThS. Bùi Thị Thu Giảng Viên

2

ThS. Nguyễn Thị Phương Giảng Viên, Phó trưởng BM

3

TS. Nguyễn Tiến Hiển Giảng Viên, Trưởng BM

4

ThS. Lương Minh Quân Giảng Viên

5

ThS. Lê Văn Dũng Giảng Viên

6

ThS. Đào Hải Yến Giảng Viên

7

ThS. Nguyễn Thị Thanh Giảng Viên

8

ThS. Lê Phương Thảo Giảng Viên
9 KS. Trần Hanh Kỹ thuật viên