TB: về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN —————————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Xem thêm

THÔNG BÁO tuyển dụng hợp đồng lao động, vị trí Trợ lý đào tạo Sau đại học, Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN —————————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại các Bộ mộn: Bộ môn Khoa học máy tính, Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin, Bộ môn Toán học

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN —————————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Xem thêm

Tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN —————————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Xem thêm

Thông báo Về việc tuyển chuyên viên hợp đồng

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày  28   tháng  03  năm 2016   THÔNG BÁO V/v Tuyển chuyên viên hợp đồng             Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

Xem thêm

Thông báo tuyển chuyên viên hợp đồng làm trợ lý tổ chức

Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 01 Chuyên viên hợp đồng làm Trợ lý tổ chức tại Khoa với một số công việc chính như sau: I.     Mô tả công việc –         Làm công tác Tổ chức liên quan đến Cán bộ: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương,… –         Làm...

Xem thêm