Các môn giảng dạy

Nhiệm vụ giảng dạy của bộ môn Vật lý

STT Tên học phần Số tín chỉ Kỳ học Bài giảng
1 Vật lý đại cương A
2 Vật lý đại cương A2
3 Vật lý
4 Lý sinh
5 Thực hành vật lý đại cương
6 Vật lý đại cương 1 – Principle of Physics 1 (dạy bằng tiếng anh)
7 Vật lý đại cương 2 – Principle of Physics 2 (dạy bằng tiếng anh)
8 Vật lý cơ nhiệt
9 Vật lý điện quang
10 Cơ sở vật lý cho tin học
11 Điện tử ứng dụng trong tin học
12 Nguyên lý điện tử truyền thông
13 Thực hành điện tử truyền thông
14 Truyền dữ liệu
15 Kỹ thuật truyền số liệu
16 Truyền thông đa phương tiện
17 Truyền thông số và mã hóa
18 Truyền thông quang
19 Truyền thông vệ tinh và vô tuyến

 

THE article