Chương trình đào tạo đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
STT Mã ngành Ngành Chuyên ngành
1 7480201 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Công nghệ phần mềm
Hệ thống thông tin
An toàn thông tin
2 7480102 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu Mạng máy tính
Truyền thông
3 7480112 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo