Dự án LMPI

LOGO_LMPI            Print

LMPI – Cử nhân, Thạc sĩ chuyên ngành Phát triển, quản trị, quản lý, bảo vệ hệ thống máy tính và mạng trong doanh nghiệp ở Mondova, Kazakhstan và Việt Nam.

 Chương trình toàn cầu: Erasmus +
Chương trình cụ thể: Hoạt động 2:  Hợp tác cải tiến và trao đổi thực hành, phát triển nguồn lực đào tạo đại học.
Bắt đầu: 2016
Mã số dự án: 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Thời gian: 36 tháng (10/15/2016 – 10/14/2019)
Website: https://www.lmpi-erasmus.net