Danh sách cán bộ

 

STT

Họ Tên

Chức danh/Chức vụ

Email

Ảnh

1

Bùi Nguyên Viễn  Cử nhân  56april@gmail.com

2

Đỗ Thị Huệ Thạc sỹ  dothihue@vnua.edu.vn

3

Phạm Việt Nga Tiến sỹ- Trưởng BM  pvnga@vnua.edu.vn

4

Nguyễn Thị Minh Tâm

(Đang làm NCS tại Pháp)

Thạc sỹ  ntmtam@vnua.edu.vn

5

Phan Quang Sáng Tiến sỹ- Phó trưởng BM  pqsang@vnua.edu.vn

6

Đào Thu Huyên Tiến sỹ  dthuyen@vnua.edu.vn

7

Nguyễn Thị Bích Thủy Thạc sỹ- Chủ tịch CĐ Khoa CNTT  nguyenbichthuy@vnua.edu.vn

8

Nguyễn Hà Thanh Thạc sỹ  hathanh@vnua.edu.vn

9

Nguyễn Văn Hạnh Tiến sỹ- Phó trưởng Khoa CNTT  nvhanh@vnua.edu.vn

10

Nguyễn Thuỷ Hằng Thạc sỹ  nguyenthuyhang@vnua.edu.vn

11

Nguyễn Hữu Du

(Đang làm NCS tại Pháp)

Thạc sỹ  nhdu@vnua.edu.vn

12

Lê Thị Diệu Thùy Thạc sỹ  ltdthuy@vnua.edu.vn

13

Vũ Thị Thu Giang

(Đang làm NCS tại Pháp)

Thạc sỹ  vtgiang@vnua.edu.vn

14

Trần Trung Dũng

(Đang làm NCS tại Pháp)

 Thạc sỹ  ttdung@vnua.edu.vn

15

Lê Thị Hạnh Thạc sỹ  lthanh@vnua.edu.vn

16

Thân Ngọc Thành Thạc sỹ  tnthanh@vnua.edu.vn

17

Nguyễn Thị Huyền (A)

(Đang đi Bỉ)

Thạc sỹ  nthuyena@vnua.edu.vn

18

Nguyễn Hữu Hải Thạc sỹ  nhhai@vnua.edu.vn

19

Nguyễn Thị Huyền (B) Thạc sỹ  nthuyenb@vnua.edu.vn

19

Nguyễn Thùy Dung Thạc sỹ thuydung@vnua.edu.vn