Danh sách cán bộ

 

STT

Họ Tên

Chức danh/Chức vụ

Email

Ảnh

1

Bùi Nguyên Viễn Cử nhân (đã về hưu)  56april@gmail.com

2

Đỗ Thị Huệ Thạc sỹ  dothihue@vnua.edu.vn

3

Phạm Việt Nga Tiến sỹ  pvnga@vnua.edu.vn

4

Nguyễn Thị Minh Tâm Thạc sỹ (Đang làm NCS tại Pháp)  ntmtam@vnua.edu.vn

5

Phan Quang Sáng Tiến sỹ- Phó trưởng BM  pqsang@vnua.edu.vn

6

Đào Thu Huyên Tiến sỹ (Đang ở Pháp)  dthuyen@vnua.edu.vn

7

Nguyễn Thị Bích Thủy Thạc sỹ- Chủ tịch CĐ Khoa CNTT  nguyenbichthuy@vnua.edu.vn

8

Nguyễn Hà Thanh Thạc sỹ  hathanh@vnua.edu.vn

9

Nguyễn Văn Hạnh Tiến sỹ- Phó trưởng Khoa CNTT  nvhanh@vnua.edu.vn

10

Nguyễn Thuỷ Hằng Thạc sỹ  nguyenthuyhang@vnua.edu.vn

11

Nguyễn Hữu Du Thạc sỹ (Đang làm NCS tại Pháp)  nhdu@vnua.edu.vn

12

Lê Thị Diệu Thùy Thạc sỹ  ltdthuy@vnua.edu.vn

13

Vũ Thị Thu Giang Tiến sỹ  vtgiang@vnua.edu.vn

14

Trần Trung Dũng  Thạc sỹ (Đang làm NCS tại Bỉ)  ttdung@vnua.edu.vn

15

Lê Thị Hạnh Thạc sỹ  lthanh@vnua.edu.vn

16

Thân Ngọc Thành Thạc sỹ  tnthanh@vnua.edu.vn

17

Nguyễn Thị Huyền (A) Thạc sỹ (Đang ở Bỉ)  nthuyena@vnua.edu.vn

18

Nguyễn Hữu Hải Thạc sỹ  nhhai@vnua.edu.vn

19

Nguyễn Thị Huyền (B) Thạc sỹ  nthuyenb@vnua.edu.vn

19

Nguyễn Thùy Dung Thạc sỹ thuydung@vnua.edu.vn