DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN

Bộ môn Toán hiện có 16 Giảng viên đang giảng dạy tại trường trong đó có 5 TS. và 11 Th.S.

 

 

Ảnh

Họ và tên

Mã GV

Chức danh/ Chức vụ

Địa chỉ email/ Web

Vũ Thị Thu Giang

TOA04

Tiến sĩ

 Trưởng BM

vtgiang@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/vttgiang/

Nguyễn Hoàng Huy

TOT03

Tiến sĩ

nhhuy@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/nhhuy/

 

Lê Thị Hạnh

TOA24

Thạc sĩ

lthanh@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/lthanh/

Ngọc Minh Châu

TOT09

Thạc sĩ

nmchau@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/nmchau/

 

Nguyễn Thủy Hằng

TOA16

Thạc sĩ

nguyenthuyhang@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nthang/

 

 Nguyễn Thị Thúy Hạnh

TOT11

Thạc sĩ

ntthanh@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/ntthanh/

Hoàng Thị Thanh Giang

TOT05

Thạc sĩ

httgiang@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/httgiang/

Đỗ Thị Huệ

TOA17

Thạc sĩ

Haihue74@yahoo.com https://fita.vnua.edu.vn/dthue/

Nguyễn Thị Huyền B

TOA26

Thạc sĩ

nthuyenb@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nthuyenb/

Nguyễn Hà Thanh

TOA21

Thạc sĩ

hathanh@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/nhthanh/

 

Thân Ngọc Thành

TOA28

Thạc sĩ

tnthanh@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/tnthanh/

 

Lê Thị Diệu Thùy

TOA07

Thạc sĩ

P. Trưởng BM

ltdthuy@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/ltdthuy/

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

TOA19

Thạc sĩ

nguyenbichthuy@vnua.edu.vn

https://fita.vnua.edu.vn/ntbthuy/

Nguyễn Thành Chiêu

TOA30

Tiến sĩ

 

ntchieu@vnua.edu.vn