Danh sách cán bộ

Hiện tại Bộ môn Công nghệ phần mềm  có 09 giảng viên. Trong đó có:
- 01 TS
- 01 NCS
- 06 Thạc sĩ

STT

Họ Tên

Chức danh/ Chức vụ

Email

Ghi chú

1

Ngô Công Thắng Giảng viên/ Trưởng Bộ môn ncthang[at]vnua.edu.vn

2

Hoàng Thị Hà Giảng viên / Phó Bộ môn htha[at]vnua.edu.vn

3

Đặng Xuân Hà Giảng viên dxha[at]vnua.edu.vn Đang làm
postdoc tại Mỹ

4

Lê Thị Minh Thùy Giảng viên ltmthuy[at]vnua.edu.vn

5

Lê Thị Nhung Giảng viên ltnhung[at]vnua.edu.vn

6

Phan Trọng Tiến Giảng viên pttien[at]vnua.edu.vn

7

Trần Trung Hiếu Giảng viên tthieu[at]vnua.edu.vn

8

Nguyễn Doãn Đông Giảng viên doandong[at]vnua.edu.vn

9

Đỗ Thị Nhâm Giảng viên dtnham[at]vnua.edu.vn