Danh sách cán bộ

Hiện tại Bộ môn Công nghệ phần mềm  có 08 giảng viên.
– 01 NCS
– 07 Thạc sĩ

STT

Họ Tên

Chức danh/ Chức vụ

Email

Ghi chú

1

Ngô Công Thắng Giảng viên/ Trưởng Bộ môn ncthang[at]vnua.edu.vn

2

Hoàng Thị Hà Giảng viên / Phó Bộ môn htha[at]vnua.edu.vn

3

Lê Thị Minh Thùy Giảng viên ltmthuy[at]vnua.edu.vn

4

Lê Thị Nhung Giảng viên ltnhung[at]vnua.edu.vn

5

Phan Trọng Tiến Giảng viên pttien[at]vnua.edu.vn

6

Trần Trung Hiếu Giảng viên tthieu[at]vnua.edu.vn

7

Nguyễn Doãn Đông Giảng viên doandong[at]vnua.edu.vn

8

Đỗ Thị Nhâm Giảng viên dtnham[at]vnua.edu.vn