Các học phần bộ môn phụ trách giảng dạy

Học phần cơ sở ngành. Chi tiết xem tại đây.

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Học kỳ

BB/TC

1   Phương pháp tính 3 3 BB
2   Toán rời rạc 3 2 BB

Học phần ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Chi tiết xem tại đây.

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Học kỳ

BB/TC

1   …

[:]

Học phần chuyên ngành Hệ thống thông tin. Chi tiết xem tại đây.

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Học kỳ

BB/TC

1   Độ phức tạp thuật toán 2 4 BB
2   An toàn thông tin 2 4 TC
3   Cơ sở mã hóa thông tin 3 4 TC
4   Tối ưu hóa 3 5 TC
5   Thiết kế và QL DA CNTT 2 5 BB
6   Các mô hình toán tài chính 3 6 BB
7   Hệ thống thông tin quản lý 3 6 BB
8   Hệ hỗ trợ ra quyết định 3 6 BB
9   Hệ cơ sở tri thức 3 7 TC

[:]

Học phần chuyên ngành An toàn thông tin. Chi tiết xem tại đây.

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Học kỳ

BB/TC

1   Độ phức tạp thuật toán 2 4 BB
2   An toàn thông tin 2 5 BB/
3   Mật mã và ứng dụng 3 5 BB
4 Đánh giá kiểm định AT HTTT 2 6 BB