TB V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV _______________ Số: 38/TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021 THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022   Năm học 2021-2022, HỌC BỔNG ACECOOK HAPPY...

Xem thêm

Thông báo Nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019 Năm học 2019-2020, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tiếp tục tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 300$ (~7.000.000 đồng). Trong đó có 10 sinh viên tiếp tục nhận học bổng và 10 sinh viên sẽ được...

Xem thêm

Thông báo về việc xét cấp học bổng MBBank năm học 2018-2019

Căn cứ thông báo về học bổng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội về việc cấp học bổng năm học 2018-2019 cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa CNTT được 02 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Nội dung cụ thể như sau: * Đối tượng nhận...

Xem thêm

Thông báo V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV Số:           /TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam...

Xem thêm

V/v xét cấp học bổng KORCHAM năm học 2018-2019

Căn cứ công văn số 102/CV-KORCHAM ngày 02/10/2018 của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về Kế hoạch tổ chức sự kiện Đêm CSR “Chung tay chia sẻ 2018” và trao học bổng cho sinh viên, Trong năm học 2018-2019, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tài trợ 10 suất học bổng cho các sinh viên 6 trường đại...

Xem thêm

Thông báo về việc xét cấp học bổng Vietcombank năm học 2018-2019

Trong năm học 2018-2019, Ngân hàng Vietcombank tài trợ 3 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng. Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K63 trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018 có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn như mồ côi, khuyết...

Xem thêm