Các môn giảng dạy

Mã MH Tên môn học Số TC BB/TC HP tiên quyết Kỳ
TH1001 Tin học cơ sở 3 BB Tiếng anh 1 II
TH2015 Cơ sở dữ liệu 1 3 BB Tin học cơ sở III
TH3012 Thiết kế Web 2 BB Lập trình Windows VIII
TH1001 Tin học cơ sở 3 BB Tiếng anh 1 II
Th3014 Công nghệ phần mềm 1 3 BB Phân tích và thiết kế hệ thống VII
TH2016 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 BB Tin học cơ sở III
TH2018 Tin sinh học 3 BB Cơ sở dữ liệu 1 VII
TH3008 Lập trình hướng đối tượng 3 BB Cấu trúc dữ liệu và giải thuật VII
TH3011 Lập trình Java 2 BB Lập trình hướng đối tượng IX
TH3036 Mạng noron và ứng dụng 3 TC Cấu trúc dữ liệu và giải thuật V
TH3007 Xử lý tín hiệu số 2 BB Kỹ thuật điện tử đại cương VIII
TH3013 Trí tuệ nhân tạo 3 BB Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IX
TH2014 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 3 BB Cơ sở dữ liệu 1 V
TH2013 Kỹ thuật lập trình 3 BB Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IV
TH3022 Thiết kế dự án 1 2 BB Phân tích và thiết kế hệ thống VIII
TH2017 Hệ thống thông tin địa lý GIS 3 BB Cơ sở dữ liệu 1 VI