Các môn giảng dạy

Mã MH Tên môn học Số TC BB/TC HP tiên quyết
TH1001 Tin học cơ sở 3 BB
TH02041 Độ phức tạp thuật toán 3 BB Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
TH02034 Kỹ thuật lập trình 3 BB Tin học cơ sở
TH02016 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 BB Kỹ thuật lập trình
TH02001 Cơ sở dữ liệu 3 BB Tin học cơ sở
TH02036 Nhập môn Công nghệ phần mềm 2 BB Tin học cơ sở
TH03101 Quản lý dự án phần mềm 3 BB Nhập môn Công nghệ phần mềm
TH03102 Phân tích yêu cầu phần mềm 3 BB Nhập môn Công nghệ phần mềm
TH03103 Kiến trúc và thiết kế phần mềm 3 BB Phân tích yêu cầu phần mềm
TH03104 Xây dựng và phát triển phần mềm 3 BB Kiến trúc và thiết kế phần mềm
TH03105 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 2 BB Kiến trúc và thiết kế phần mềm
TH03106 Lập trình hướng đối tượng 3 BB Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
TH03107 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 3 BB Cơ sở dữ liệu
TH03108 Lập trình .NET 3 BB Kỹ thuật lập trình
TH03109 Phát triển ứng dụng web 2 BB Kỹ thuật lập trình
TH03110 Phát triển ứng dụng web 2 3 TC Phát triển ứng dụng web
TH03111 Lập trình JAVA 3 TC Lập trình hướng đối tượng
TH03114 Kiểm thử và bảo mật ứng dụng web 3 TC Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
TH03118 Phát triển phần mềm phân tán 3 TC Lập trình hướng đối tượng
TH03113 Linux và phần mềm nguồn mở 3 TC Nguyên lý hệ điều hành
TH03115 Phát triển ứng dụng GIS 3 TC Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
TH03116 Thương mại điện tử 3 TC Phát triển ứng dụng web
TH03117 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 3 TC Phát triển ứng dụng web

Click vào đây để về Trang các môn học