Sản phẩm khoa học

Mục này giới thiệu một số hệ thống website là sản phẩm nghiên cứu và phát triển của các giảng viên, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.