Cơ sở vật chất

Hiện Tổ Văn phòng quản lý:

– 1 Văn phòng Khoa tại Tầng 3 – Nhà Hành chính

– 1 Phòng kỹ thuật tại Tầng 3 – Nhà Hành chính

– 5 Phòng thực hành Công nghệ thông tin với hơn 200 máy tính và các phương tiện hỗ trợ giảng dạy. Thông tin cụ thể hơn của các phòng: