Cơ sở vật chất

Hiện Tổ Văn phòng quản lý:

– 1 Văn phòng Khoa tại Tầng 3 – Nhà Hành chính

– 1 Phòng kỹ thuật tại Tầng 1 – Giảng đường B

– 7 Phòng thực hành Công nghệ thông tin với 3 máy chủ, hơn 250 máy tính và các phương tiện hỗ trợ giảng dạy. Thông tin cụ thể hơn của các phòng: