Nghiên cứu khoa học

(Thng kê s lượng đ tài, bài báo hin vn chưa đy đ, B môn s tiếp tc cp nht trong thi gian sm nht. Mong quý v thông cm!)

I. CÁC Đ TÀI NGHIÊN CU

ĐỀ TÀI CẤP QUỐC GIA

Tên đề tài

Cơ quan giao

Thời gian

Những người tham gia

Vai trò

Đã nghiệm thu

Geometric scene analysis as a navigational aid to the visually impaired. Hợp tác song phương Việt-Bỉ(FWO) 2014-2015 TS. Nguyễn Thị Thủy Thành viên nghiên cứu chính
Some advanced statistical learning techniques for Computer vision

Nhà nước

2011-2013

TS. Nguyễn Thị Thủy

Chủ nhiệm

x

Automatizing tea flush assessment by advanced machine vision technique

Việt-Bỉ

2011-2013

TS. Nguyễn Thị Thủy

Chủ nhiệm

BKVIEWS

Nhà nước

2002-2003

Phạm Quang Dũng

 

x

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Tên đề tài

Cơ quan giao

Thời gian

Những người tham gia

Đã nghiệm thu

Xây dựng phần mềm trực tuyến giải quyết một số bài toán tin sinh học phân tử phục vụ giảng dạy tin sinh học và nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống

Bộ

2007-2008

Phan Thị Thu Hồng

x

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web và triển khai thử nghiệm tại một số khoa trong trường ĐHNN

Bộ

2006-2007

Phạm Quang Dũng

x

Xây dựng bộ chương trình giải quyết một số bài toán trong nông nghiệp

Bộ

2004-2005

Trần Thị Thu Huyền
Phạm Quang Dũng

x

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Tên đề tài

Cơ quan giao

Thời gian

Những người tham gia

Đã nghiệm thu

Ứng dụng kỹ thuật học máy trong phân tích dữ liệu SNP

Cấp trường

2014-2015

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

ThS. Vũ Thị Lưu

TS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Phan Thị Thu Hồng

Nghiên cứu về phân loại protein vận chuyển sử dụng mô hình máy học

Cấp trường

2014-2015

ThS. Trần Vũ Hà

ThS. Nguyễn Thị Thảo

TS. Phạm Quang Dũng

CN. Đoàn Thị Thu Hà

Nghiên cứu các kỹ thuật thiết kế và phát triển web cho mobile và triển khai ứng dụng cho website Khoa CNTT và Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Cấp trường

2014-2015

ThS. Trần Thị Thu Huyền

TS. Phạm Quang Dũng

ThS. Phan Thị Thu Hồng

CN. Đoàn Thị Thu Hà

ThS. Vũ Thị Lưu

Xây dựng hệ thống e-learning: “Tùy chỉnh các măt khác nhau của nguồn tài nguyên đề xuất cho người học dựa trên hồ sơ người học (phiên bản Demo)”.

Cấp trường

2012-2013

ThS. Phan Thị Thu Hồng
Tích hợp dữ liệu dựa trên Ontology

Cấp trường

2005-2006

Trần Thị Thu Huyền  x

II. CÁC CÔNG B KHOA HC

CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ
25. Thuy Thi Nguyen, Dinh Viet Sang, Huynh T. T. Binh, A New Approach for Learning Discriminative Dictionary for Pattern Classification Journal of Information Science and Engineering, ISSN: 1016-2364
24. Nguyen Tien Quang, Huynh Thi Thanh Binh and Nguyen Thi Thuy, Genetic Algorithm in Boosting for Object Class Image Segmentation. The 5th Intl Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2013).

23. Tuan Anh Ngo, Gustavo Carneiro, “Left ventricle segmentation  from cardiac MRI combining level set methods with deep belief networks”, IEEE International Conference on Image Processing, 2013. Selected as top 10% of accepted papers of conference (Oral presentation).

22. Van-Toi Nguyen, Thuy Thi Nguyen, Remy Mullot, Thi-Thanh-Hai Tran, and Hung Le. 2013. A method for hand detection using internal features and active boosting-based learning. In Proceedings of the Fourth Symposium on Information and Communication Technology (SoICT ’13), ACM.

21. Hai Vu, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Thuy Thi Nguyen, A vision-based method for automatizing tea shoots detection. In Proceedings of The IEEE Intl. Conference on Image Processing, ICIP 2013. Melbourne, Australia.

20. Thi-Lan Le, Van-Ngoc Nguyen, Thi-Thanh-Hai Tran, Van-Toi Nguyen, Thi-Thuy Nguyen, Temporal gesture segmentation for recognition, In Proc. of  The International Conference on Computing, Management and Telecommunications(ComManTel 2013).

19. Pham, Q.D., Florea, A.F., “A literature-based method to automatically detect learning styles in learning management systems“, in Proceedings of the 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WISM’12), Jun 13-15, 2012, Craiova, Romania. pp. 412-418. ISI Proceedings. International Conference Proceedings Series, published by ACM.

18. Huynh Thi Thanh Binh, Mai Dinh Loi, Nguyen Thi Thuy, Improving image segmentation using genetic algorithm. In Proc. of The IEEE  International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 2012), Florida, USA, Dec. 2012.

17. Pham, Q.D., Florea, A.F. “Adaptation to learners’ learning styles in a multi-agent e-learning system“. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference on e-Learning and Software for Education (eLSE’12), Apr 26-27, 2012. Bucharest, Romania. pp. 259-266.

16.  Nguyen Thanh Tung, Nguyen Thi Thuy, A real time license plate detection system based on Boosting learning a lgorithm. In Proc. of The 5th International Congress on Image and Signal Processing (CISP 2012), China, 2012.

15. Pham, Q.D., Florea, A.F., “Adaptation to learning styles based on learners’ behaviours on learning objects“, in Proceedings of the 4th International Conference on Electronics Computer Technology (ICECT’12). Apr 6-8, 2012. Kanyakumari, India.

14. Pham T, Ho T, Nguyen Q, Tran D, Nguyen H: Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks. The 9th IEEE – RIVF International Conference on Computing and Comunication Technologies, Ho Chi Minh city, Vietnam 2012.

13. Pham, Q.D., Florea, A.F., “An approach for determining learning styles in learning management systems based on learners’ behaviour“, in Proceedings of the 1stInternational Conference on Education and Management Innovation (ICEMI’12). Feb 26-28, 2012, Singapore, pp. 171-177. ISI Proceedings. IPEDR, vol.30, IACSIT Press.

12. Pham, Q.D., Florea, A.F., “An architecture and a domain ontology for personalized multi-agent e-learning systems“, in Proceedings of the 3rd International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE’11), Oct 14-17, 2011, Hanoi, Vietnam, pp. 181-185.

11. Thuy T. Nguyen, Stefan Kluckner, Horst Bischof and Franz Leberl, “ Aerial Photo Building Classification by Stacking Appearance and Elevation Measurements”, Accepted for publication in Part A of the proceedings of the ISPRS Commission VII, 2010.

10.  Thuy T. Nguyen and Horst Bischof, “ A Hierarchical Pseudo-Conditional Random Field Model for Buildings Detection from Aerial Image”, Accepted as Full Paper (oral presentation) to The Intl Conference on Computer Vision Theory and Application (VISAPP’10), Angers, France, 2010.

9.  B. D. Nguyen, Thuy T. Nguyen, “ Automatic Database Creation and Object’s Model Learning ”, In Lecture Notes in Computer Science Book Chapter, Springer-Verlag, Vol. 5465/2009, p: 27-39, May 2009.[PDF]

8.  Thuy T. Nguyen, B. D. Nguyen and Horst Bischof, “Efficient boosting-based active learning for specific object detection problems ”, Intl Journal of Electrical, Computer, and Systems Engineering”, ISSN: 2070-3813, Vol. 3 2009.

7.  B. D. Nguyen, Thuy T. Nguyen, “ Automatic Database Creation and Object’s Model Learning ”, in Proc. of The 10th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI’08), PKAW workshop, Hanoi, Dec. 2008.

6.  Helmut Grabner, Thuy Thi Nguyen, Barbara Gruber and Horst Bischof, “ Boosting-based car detection from aerial images”, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Elsevier, Vol. 63/3, p. 382-396. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2007.10.005. Best Paper Volume 63 (2008), The U. V. Helava Award. A Demo.

5.  Thuy T. Nguyen, B. D. Nguyen and Horst Bischof, “An active boosting-based framework for real-time hand detection ”, in Proc. of The 8th IEEE International Conference on “Automatic Face and Gesture Recognition (FG�08)” , Amsterdam, Sep. 2008. [PDF]

4.  Thuy T. Nguyen, B. D. Nguyen and Horst Bischof, “Efficient boosting-based active learning for specific object detection problems ”, in Proc. of The 5th International Conference on “Computer Vision, Image and Signal Processing (CVISP 2008)”, Praha, Jul. 2008.

3.  B. D. Nguyen, Thuy T. Nguyen and Horst Bischof, “On-Line Boosting Learning for Hand Tracking and Recognition”, Proc. of The 2008 International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition (IPCV’08), Las Vegas, USA, Jul. 2008.

2.  Thuy Thi Nguyen, Helmut Grabner, Barbara Gruber and Horst Bischof, “On-line boosting for car detection from aerial images ”, Proc. of The 5th IEEE International Conference on “Research, Innovation and Vision for the Future (RIVF’07)” , Hanoi, Mar. 2007 (Best paper Award). [PDF]

1.  Nguyen Hai Thanh, Nguyen Thi Thuy, Ngo Tuan Anh, “An approximate algorithm for fuzzy cluster analysis and its applications”, Proc. of MIF’99: The International symposium on Medical Informatics and Fuzzy technology, pp. 286-290, 26-29/1999.

CÁC BÀI BÁO TRONG NƯỚC
17. Đào Như Ngọc, Phạm Quang Dũng, Mở rộng các chức năng giải lập hình trạng mạng trong Mininet
16. Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Thị Lưu, PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ WEB ĐÁP ỨNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO THIẾT KẾ WEBSITE KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

15. Vũ Thị Lưu* , Trần Thị Thu Huyền, Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TRA CỨU CÁC GIỐNG LÚA PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

14. Trần Thị Thu Huyền*, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thanh Tâm, Vũ Thị Lưu, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TRA CỨU HẠT THÓC GIỐNG BẰNG HÌNH ẢNH TRÊN NỀN WEB

13. Nguyễn Thị Thuỷ*, Vũ Hải, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Lan Anh, TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÚP CHÈ DỰA TRÊN THỊ GIÁC MÁY TÍNH

12. Phan Thi Thu Hong1* , Tran Thi Thanh Hai2 , Le Thi Lan2 , Vo Ta Hoang2 and Nguyen Thi Thuy, IDENTIFICATION OF SEEDS OF DIFFERENT RICE VARIETIES USING IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION TECHNIQUES
11. Nguyễn Thị Thảo, Vũ Thị Lưu, Phan Thị Thu Hồng, “Nghiên cu xây dng h thng t đng nhn dng bin s xetrong hội thảo khoa học “Nữ cán bộ viên chức năm 2012″, p.250, 10/2012.

10. Ngo Tuan Anh, Tran Vu Ha, “Reseach on designing an eLeaning system  for teaching and learning Informatics”, Journal of Science and Development- Hanoi University of Agriculture, pp. 192-202, Issue No.2, 2009

9. Phạm Quang Dũng, “Xây dng và trin khai H thng thi trc nghim khách quan trên nn web ti Trường Đi hc Nông nghip Hà Ni, trong Kỷ yếu hội thảo “Đánh giá thành tựu nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ giai đoạn 2002-2007”, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 3/2007.

8. Ngo Tuan Anh, “Secure online model for traditional method of payment- Letter of Credit (LC)”, Proc. of Conferrence of Mathematical Application and Information Technology- Faculty of Information Technology-Hanoi University of Agriculture, 2006.

7. Phạm Quang Dũng, “Xây dng h thng kim tra và thi trc nghim trên webtrong Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông-Lâm-Ngư toàn quốc lần thứ 2, 5/2005.

6.  Nguyen Thi Thuy and Nguyen Thi Hoang Lan, “New fast block matching motion estimation algorithm for digital video compression”, Proc. of The first National Symposium on “Fundamental and Applied Information-technology Research” (FAIR), Hanoi, Oct. 2003.

5.  Nguyen Thi Thuy and Nguyen Thi Hoang Lan, “Analysis of fast block matching motion estimation algorithms for digital video compression”, Proc. of The first National Symposium of ICT- Research, development and application (ICT.rda), Hanoi, Feb. 2003

4.  Nguyen Thi Thuy, “ Fast block matching algorithms for motion estimation for digital video compression”, Master thesis, Hanoi University of Technology, 2002.

3.  Nguyen Hai Thanh, Nguyen Thi Thuy, Ngo Tuan Anh, “Data clustering with fuzzy theory’s application”, Proc. of The first National Conference of Applied Mathematics, National University Publishing House, Hanoi 2000.

2. Nguyen Hai Thanh, Nguyen Thi Thuy, Ngo Tuan Anh, “Data clustering with fuzzy theory’s application”, Proc. of The first National Conference of Applied Mathematics, National University Publishing House, Hanoi Dec 23-25, 1999

1. Nguyen Hai Thanh, Nguyen Thi Thuy, Ngo Tuan Anh, “An approximate algorithm for fuzzy cluster analysis and its applications”, Proc. of MIF’99: The International symposium on Medical Informatics and Fuzzy technology, pp. 286-290, August 26-29,1999.