Các môn giảng dạy

MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ BẮT BUỘC (BB)/ TỰ CHỌN (TC) HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT
TH01009 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 2 BB
TH01022 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ VI XỬ LÝ 2 BB TIN HỌC CƠ SỞ
TH02015 NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH 3 BB KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ VI XỬ LÝ
TH02037 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3 BB CƠ SỞ DỮ LIỆU
TH03065 QUẢN LÝ CÁC PHIÊN BẢN PHẦN MỀM 2 BB CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TH03131 KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB 3 BB KHAI PHÁ DỮ LIỆU
TH03201 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 TC CƠ SỞ DỮ LIỆU
TH03203 CHƯƠNG TRÌNH DỊCH 3 BB TOÁN RỜI RẠC
TH03206 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 3 BB CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
TH03207 HỌC MÁY 3 BB CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
TH03209 THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB 2 TC
TH03210 PHÁT TRIỂN WEB FRONT-END 3 TC TIN HỌC CƠ SỞ
TH03211 PHÁT TRIỂN WEB FRONT-END 2 3 TC PHÁT TRIỂN WEB FRONT-END
TH03212 PHÁT TRIỂN WEB BACK-END 3 TC LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
TH03213 PHÁT TRIỂN WEB BACK-END 2 3 TC PHÁT TRIỂN WEB BACK-END
TH03219 NGUYÊN LÝ TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY 2 TC MẠNG MÁY TÍNH
TH03222 PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN 2 BB
TH03226 QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN 2 BB
TH03229 KHOA HỌC DỮ LIỆU 3 BB HỌC MÁY
TH03230 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 3 TIN HỌC CƠ SỞ
TH03231 HỌC SÂU 3 HỌC MÁY
TH03235 HỆ KHUYẾN NGHỊ 2 TC KHAI PHÁ DỮ LIỆU
TH03302 HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 3 TC KHAI PHÁ DỮ LIỆU
TH03310 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN 3 TC
TH03319 MẬT MÃ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 3 TC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
TH03324 XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN 3 TC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
TH03698 THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 1 6 BB
TH03699 THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 2 6 BB THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 1
TH04699 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 10 BB