TB Chương trình hè năm 2022 của ĐHQG Chonnam – Hàn Quốc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 17/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 4  năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình hè năm 2022 của ĐHQG Chonnam – Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Chonnam – Hàn Quốc thông báo Chương trình hè năm 2022 (CNUISS 2022).

Số lượng sinh viên: 05 sinh viên (trong đó 02 sinh viên thuộc diện trao đổi và 03 sinh viên thuộc diện tự túc).

Thời gian: Từ ngày 23/6/2022 đến ngày 21/7/2022. Sinh viên quốc tế được yêu cầu nhập cảnh Hàn Quốc đúng ngày 23/6/2022.

Nội dung chương trình:

– Số giờ học: 45 giờ (03 giờ/ngày, 4 ngày/tuần: thứ hai, ba, năm và sáu)

– Giao lưu văn hóa:

+ Tiệc chào mừng và tạm biệt;

+ Lớp học thư pháp và trang phục truyền thống Hàn Quốc;

+ Ẩm thực Hàn Quốc;

+ Công viên tưởng niệm Gwangju 518;

+ Đền thờ và lớp học Taekwondo;

+ Lớp làm đẹp và nhảy K-Pop.

– Ngôn ngữ học tập: Tiếng Anh.

– Thiết kế lớp học: Hòa trộn sinh viên quốc tế và sinh viên Hàn Quốc.

Học phí:

– Diện trao đổi: 900.000KRW (tương đương 740USD)

– Diện tự túc: 1.900.000KRW (tương đương 1.540USD).

– Phí đăng ký: 150,000KRW (đã bao gồm và không được hoàn trả).

Thời hạn đề cử: Ngày 22/4/2022.

Hồ sơ đề cử: Sinh viên gửi file đăng ký đề cử đã điền thông tin đầy đủ (Nomination sheet) đến Ban Hợp tác quốc tế muộn nhất 03 ngày trước thời hạn đề cử nêu trên (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, email: tttphuong@vnua.edu.vn, tel: 024 62617692) để Học viện làm thủ tục đề cử chính thức với phía bạn và hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình./.

Nơi nhận:

– Các khoa;

– Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Lê Thị Bích Liên