Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành – HK2-2021-2022

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2021-2022 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau:

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 09/02/2022 đến ngày 30/06/2022

  1. Đối với sinh viên thực hiện KLTN. Danh sách sinh viên xem tại đây.

Thời gian thực tập 10 tuần: Từ ngày 09/02/2022 – 20/04/2022

Thời gian hoàn thành Sản phẩm nộp
09/02/2022 Bắt đầu thực hiện đề tài và thực tập tại công ty
04/03/2022 Nộp bản mềm Đề cương thực tập và đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) cho Giảng viên hướng dẫn. Sau đó giảng viên hướng dẫn nộp về bộ môn quản lý.
09/05/2022  Nộp bản mềm báo cáo tiến độ cho Giảng viên hướng dẫn. Sau đó giảng viên hướng dẫn nộp về bộ môn quản lý. (Nếu sinh viên đi học trực tiếp trên trường thì nộp bản cứng)
18/05/2022  Bộ môn nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Khoa
09/06/2022   Sinh viên nộp bản mềm báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản scan phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập và phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) cho Giảng viên hướng dẫn. Sau đó giảng viên hướng dẫn nộp về bộ môn quản lý. (Nếu sinh viên đi học trực tiếp trên trường thì nộp bản cứng)
20/06/2022

 

  Bộ môn nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện về Khoa
24/06/2022   Sinh viên nộp bản mềm gồm: báo cáo+phiếu lấy ý kiến cơ sở thực tập+phiếu đánh giá thực tập và 02 báo cáo bìa cứng màu đỏ nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở về Khoa
28/06/2022

(dự kiến):

  Lễ Bảo vệ KLTN

 

  1. Đối với sinh viên làm TTCN. Danh sách sinh viên xem tại đây.

Thời gian thực tập 6 tuần từ ngày 09/02/2022 đến 23/03/2022

Thời gian hoàn thành Sản phẩm nộp
09/02/2022 Bắt đầu thực hiện đề tài và thực tập tại công ty
04/03/2022 Nộp bản mềm Đề cương thực tập và đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) cho Giảng viên hướng dẫn. Sau đó giảng viên hướng dẫn nộp về bộ môn quản lý.
06/04/2022 Nộp bản mềm báo cáo tiến độ cho Giảng viên hướng dẫn. Sau đó giảng viên hướng dẫn nộp về bộ môn quản lý. (Nếu sinh viên đi học trực tiếp trên trường thì nộp bản cứng)
18/05/2022  Bộ môn nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài về Khoa
09/06/2022  Sinh viên nộp bản mềm báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản scan phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập và phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) cho Giảng viên hướng dẫn. Sau đó giảng viên hướng dẫn nộp về bộ môn quản lý. (Nếu sinh viên đi học trực tiếp trên trường thì nộp bản cứng)
20/06/2022   Bộ môn nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện về Khoa
24/06/2022  Sinh viên nộp bản mềm gồm: báo cáo+phiếu lấy ý kiến cơ sở thực tập+phiếu đánh giá thực tập và 01 quyển báo cáo (không cần bìa cứng màu đỏ) nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở về Khoa
29-30/6/2022 (dự kiến):   Tổ chức Hội đồng chấm TTCN


Các mẫu, sinh viên download tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/