Photo gallery

SV Khoa CNTT tham gia học chính trị năm học 2019-2020
Lễ công bố QĐ bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa CNTT
CBVC BM Toán tin ứng dụng
Lễ bổ nhiệm Trưởng BM Toán và TTUD
CBVC Khoa Công nghệ thông tin