Chuyển đổi số: Trường đại học mới ở vạch xuất phát

 Cần làm gì để có Đại học thông minh? Những thiết bị thông minh sẽ làm đảo lộn mô hình học tập truyền thống. Điều này sẽ khiến các trường chuyển đổi nhanh chóng sang mô hình trường học thông minh sẽ sớm đón đầu được nhu cầu thị trường, trong khi các trường không hoặc chậm chuyển đổi sẽ nhanh...

Xem thêm