Sơ đồ tổ chức

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó trưởng khoa phụ trách: TS. Phạm Quang Dũng

email: pqdung@vnua.edu.vn

website: http://fita.vnua.edu.vn/en/pqdung/
Trách nhiệm: phụ trách chung.

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Hạnh
email: nvhanh@vnua.edu.vn
website: http://fita.vnua.edu.vn/en/nvhanh/
Trách nhiệm: giúp Trưởng khoa về đào tạo ĐH/SĐH và Công tác sinh viên.

Phó trưởng khoa: TS. Phan Thị Thu Hồng
email: ptthong@vnua.edu.vn
website: http://fita.vnua.edu.vn/en/ptthong/
Trách nhiệm: giúp Trưởng khoa về Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

*****[:]