Thông báo nộp đơn đăng ký đề tài thực hiện Thực tập chuyên ngành – HK1-2022-2023

Để chuẩn bị cho thực hiện Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài như sau:

  1. Về cơ sở thực tập:
  • Theo quy định về thực hiện TTCN sinh viên bắt buộc phải thực tập 6 tuần tại cơ sở (thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 15/08/2022), sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập là các công ty làm về lĩnh vực CNTT.
  1. Về liên hệ giảng viên hướng dẫn:
  • Đại diện sinh viên trong nhóm chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài TTCN. Trước khi liên hệ với giảng viên hướng dẫn, sinh viên có thể vào website cá nhân của giảng viên hoặc website bộ môn để xem các hướng đề tài, tại link. Danh sách giảng viên hướng dẫn số lượng nhóm sinh viên xem tại (danh sách kèm theo).
  • Yêu cầu bắt buộc phải từ 3-4SV/ 1 nhóm. Sinh viên có thể tham khảo danh sách sinh viên đăng ký TTCN tại đây để liên hệ tìm nhóm (danh sách sinh viên đăng ký).

Sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài và giấy xác nhận cơ sở thực tập (có dấu và chữ ký công ty) cho Giảng viên nhận hướng dẫn trước ngày 22/07/2022.