Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN Học kỳ 1 – 2022-2023

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp của học kỳ 1 năm học 2022– 2023, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng đăng ký KLTN thực hiện như sau:

Sinh viên gửi đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp là file scan hoặc ảnh chụp có chữ ký (theo mẫu) qua địa chỉ email: ttnham@vnua.edu.vn trước 16h00’ ngày 17/05/2022.

Lưu ý: Khoa chỉ nhận đăng ký của sinh viên được gửi bằng tài khoản email của học viện: @sv.vnua.edu.vn, không nhận qua tài khoản gmail. Nộp đơn đăng ký học phần KLTN thay thế cho sinh viên đăng ký online trên hệ thống Edusoft nên quá thời gian trên sinh viên không nộp đơn đăng ký coi như không đăng ký học phần KLTN HK1-2022-2023.

Điều kiện được làm KLTN :

+ Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00. Còn từ K61 trở về trước là tích lũy tối thiểu 120 tín chỉ.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

+ Đã làm Thực tập chuyên ngành.

+ Khi đăng ký KLTN, sinh viên chỉ được đăng ký thêm <= 6 tín chỉ trong một học kỳ.

Các mẫu văn bản sinh viên tải tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/