Đào tạo

Hiện nay, nguồn nhân lực CNTT ở nước ta là khoảng 200.000 người. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đang đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng, bên cạnh đó là nguy cơ giảm nguồn cung và chất lượng đầu vào lao động. Dự báo đến năm 2020, con số thiếu hụt nhân lực trong ngành công nghiệp CNTT có thể lên tới trên 200.000 người. Bên cạnh sự thiếu hụt về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực ngành CNTT Việt Nam còn thấp.
Nguồn nhân lực CNTT có trình độ sau đại học cũng đang thiếu hụt lớn. Năm 2010, ở Việt Nam mới chỉ có 13 cơ sở đào tạo sau đại học về CNTT. Còn trong các cơ sở đào tạo CNTT, tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên còn thấp. Ngay ở thành phố lớn nhất nước ta là Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này hiện nay mới chỉ chiếm chưa đến 49%.

Ngành đào tạo đại học của Khoa gồm: Ngành Tin học (từ 2003 đến nay), chuyên ngành Quản lý Thông tin thuộc ngành Tin học (từ 2009 đến nay), Trong những năm gần đây, với nhu cầu đòi hỏi của xã hội, lượng sinh viên của Khoa ngày càng tăng cao. Năm học 2012-2013 (sau 10 năm mở ngành và sau 7 năm thành lập khoa), số lượng sinh viên hệ chính quy của Khoa là 688 đã tăng gấp nhiều lần so với những năm đầu xây dựng.

TT

Năm tốt nghiệp

Số cử nhân tốt nghiệp

1

2007

47

2

2008

40

3

2009

36

4

2010

70

5

2011

57

6

2012

164

7

Dự kiến năm 2013

150

 

Tổng cộng

564

Căn cứ trên nhu cầu (quyết định số 246/2005/QĐ-TTg năm 2005 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển CNTT và Truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020) và năng lực đào tạo nghiên cứu của khoa CNTT (về đội ngũ cán bộ CNTT và thành tích đào tạo và nghiên cứu), Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thành hồ sơ nộp lên Bộ GD&ĐT đề nghị phê duyệt để khoa CNTT có thể bắt đầu đào tạo Cao học ngành CNTT năm học 2014-2015.