Thông báo Về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Tháng Khoa học công nghệ VNUA năm 2023

    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 842 /TB-HVN  Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023   THÔNG BÁO Về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông...

Xem thêm

Thông báo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023 Thông báo V/v tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”  Để hướng tới Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu...

Xem thêm

Seminar “Kinh nghiệm tìm đề tài, dự án quốc tế và cách viết đề xuất, thuyết minh đề tài”

Ngày 14/2/2022 tại phòng họp Khoa Công nghệ thông tin, Nhóm NCM Ứng dụng cộng nghệ thông tin trong nông nghiệp đã tổ chức thành công buổi seminar khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm tìm đề tài, dự án quốc tế và cách viết đề xuất, thuyết minh đề tài” do TS. Bùi Lê Vinh- Giảng viên bộ môn Quản lý đất đai Khoa...

Xem thêm

Khoa công nghệ thông tin tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp Học viện: “Nghiên cứu công nghệ JavaFX, Apache POI và ứng dụng xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng viên trong công tác đào tạo”

Ngày 03/02/2023, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2022 “Nghiên cứu công nghệ JavaFX, Apache POI và ứng dụng xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng viên trong công tác đào tạo” mã số T2022-10-40 do ThS. Trần...

Xem thêm

Giới thiệu tổng quan về Học máy

Ngày nay, các thuật ngữ của cách mạng công nghiệp 4.0 như Robot thông minh, Trí tuệ nhân tạo đã trở lên phổ biến và quen thuộc đối với tất cả mọi người. Nhờ vào các công nghệ này, máy tính đã có thể thực hiện được những nhiệm vụ phức tạp một cách thông minh như con người. thay vì thực hiện từng bước...

Xem thêm

Seminar “MCDM and Statistical Analysis: Applied to the assessment of water quality”

Ngày 30/12/2022, Khoa cộng nghệ thông tin đã tổ chức thành công buổi seminar khoa học với chủ đề: “MCDM and Statistical Analysis: Applied to the assessment of water quality – MCDM và Phân tích thống kê: Áp dụng để đánh giá chất lượng nước” do ThS. Nguyễn Hữu Hải và ThS. Trần Trung Hiếu đồng trình bày. Tham dự buổi...

Xem thêm