Danh sách sinh viên không đạt bài chính trị đầu khóa

Phòng công tác chính trị và công tác sinh viên gửi tới các bạn bảng điểm học chính trị đầu khóa đầu năm ( File diem chinh tri_web).

Những sinh viên không đạt sẽ đạt 5 điểm tiêu chí 3 khi đánh giá rèn luyện và phải học lại chính trị khi có thông báo của nhà trường.

Các bạn lưu ý, nghiêm túc thực hiện.