Chuyên đề cùng doanh nghiệp

Với mục tiêu đào tạo toàn diện cho sinh viên của Khoa, BCN Khoa nỗ lực tạo điều kiện hợp tác cùng doanh nghiệp để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho SV nâng cao kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.