Mục tiêu

Mục tiêu của dự án LMPI là giúp bảo vệ các hệ thống và mạng lưới công ty ở Kazakhstan, Moldova và Việt Nam, thông qua đào tạo chuyên nghiệp, nguồn nhân lực và phát triển các kỹ năng của công dân các nước trên.

Các mục tiêu của dự án là:

– Xây dựng kỹ năng  thiết kế và bảo trì hệ thống máy tính của công ty bảo mật, nâng cao khả năng sử dụng của sinh viên và kỹ năng của nhân viên chuyên môn.

– Chuyên nghiệp hóa chương trình giảng dạy của trường đại học trong việc phát triển, quản trị, quản lý và bảo vệ các hệ thống và mạng máy tính theo quy trình Bologna và với khung trình độ chuyên môn châu Âu (EQF).

– Xây dựng ra hai khóa học mới có sẵn trong ODL để phát triển và bảo vệ mạng máy tính và công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu của những khóa học cuối cùng;

– Xây dựng bằng Cử nhân về quản trị và quản lý hệ thống và mạng máy tính

– Xây dựng ra một chương trình thạc sĩ về quản trị và quản lý chuyên nghiệp, với chuyên môn về bảo mật hệ thống máy tính và mạng công ty;

– Đào tạo, ở mỗi quốc gia, có ít nhất 270 sinh viên trong năm đầu tiên của 2 chương trình cấp bằng mới (180 trong chương trình Cử nhân; 90 trong năm đầu tiên của Thạc sĩ).

– Tập huấn chuyên môn 24 giáo viên tại EU (10KZ, 8MD, 6 VN); số hóa các khóa học và tài nguyên học tập.

– Xây dựng một hệ thống mô-đun đào tạo suốt đời trong cùng một lĩnh vực giáo dục và đào tạo 50 chuyên gia cho mỗi quốc gia.

– Xây dựng một trung tâm điển hình ở mỗi quốc gia, một trung tâm tài nguyên, hỗ trợ đề nghị mới.

– Ghi các chương trình và nội dung khóa học, bao gồm các tài nguyên kỹ thuật số làm cho chúng có thể truy cập được trong ODL.