Thông báo Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên_HK1- Năm 2020-2021

  Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-HVN ngày 01/3/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành Hướng dẫn quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên kể từ năm học 2015-2016;

Để triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2020–2021, Giám đốc Học viện yêu cầu:

  1. Ban Tài chính và Kế toán, Ban Thanh tra, Văn phòng Học viện, Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện tổng hợp danh sách sinh viên được khen thưởng, sinh viên vi phạm kỷ luật (vi phạm quy chế thi, nợ học phí, nợ sách, nợ tiền KTX…) trong học kỳ 1 năm học 2020–2021 gửi về các Ban CTCT&CTSV trước ngày 27/04/2021.
  2. Ban Quản lý đào tạo cung cấp kết quả học tập của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2020–2021 gửi tới các Khoa chuyên môn và Ban CTCT&CTSV trước ngày 27/04/2021 để phục vụ công tác đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên.
  3. Các Khoa chuyên môn:

– Thông báo và hướng dẫn các lớp sinh viên thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện tại đường link:

Link đánh giá đối với sv K65: https://forms.office.com/r/FYVPUKuCNW
Link đánh giá đối với sv từ K64 trở về trước: https://forms.office.com/r/3wWjJAJ0Ze

– Thời gian sinh viên đánh giá từ ngày 26/04/2021 đến hết ngày 05/05/2021

– Trợ lý/Giáo viên chủ nhiệm cùng Ban cán sự các lớp tổ chức họp xét đánh giá điểm rèn luyện từ ngày 05/05/2021 đến 10/05/2021 và lập danh sách điểm rèn luyện của sinh viên (theo “Mẫu khoa” trong biểu mẫu đính kèm) gửi file điện tử về Ban CTCT&CTSV qua Email: tmduc@vnua.edu.vn trước ngày 12/05/2021.

  1. Ban CTCT&CTSV tạo mẫu đánh giá Điểm rèn luyện online, tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên tự đánh giá, lập báo cáo quá trình thực hiện của khoa để trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Học viện.