Thông báo họp triển khai thu BHYT sinh viên năm học 2013-2014

Nhà trường triển khai cuộc họp với đại diện Ban cán sự các lớp sinh viên đại học K54, 55, 56, 57.

Nội dung: Triển khai thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên

Thành phần: BCN Khoa và đại diện Ban cán sự các lớp.

Thời gian: 17h30 thứ Bảy, 21/9/13

Địa điểm: Hội trường 207, GĐ Nguyễn Đăng

Chi tiết thông báo của BGH Trường tại đây.

Đề nghị các lớp sinh viên cử đại diện đi họp đầy đủ và đúng giờ!

Khoa CNTT.

Thông báo họp triển khai thu BHYT sinh viên năm học 2013-2014