Thông báo lịch bảo vệ online KLTN đợt bổ sung HK1-2021-2022

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung –  Học kỳ 1 năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp như sau

Thời gian bảo vệ: 8h00’, thứ sáu, ngày 25/03/2022. Sinh viên vào trước 15’ để chuẩn bị.

Danh sách sinh viên bảo vệ tại Hội đồng 1(Download tại đây).

Danh sách sinh viên bảo vệ tại Hội đồng 2( Download tại đây).

– Sinh viên soạn slide báo cáo bằng PowerPoint, trình bày báo cáo trong thời gian  khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).

– Cán bộ hỗ trợ các hội đồng sẽ tạo nhóm trên lịch MS Teams và add sinh viên tại các hội đồng, sinh viên kiểm tra lịch trên MS Teams trong ngày 24/03/2022.

– Sinh viên sẽ nộp bản cứng màu đỏ + Phiếu đánh giá điểm của cơ sở thực tập tại văn phòng khoa khi có lịch thông báo đi học tại trường.