Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

Số: 61/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 1531/HVN-CTCT&CTSV ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc đánh giá kết quả rèn luyện và HBKKHT của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo đến các bạn sinh viên tham gia đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

  • Thời gian: 01-08/9/2021
  • Link đánh giá:

+ Đối với sinh viên K65: https://forms.office.com/r/XjG5WP58xT

+ Đối với sinh viên K64 trở về trước: https://forms.office.com/r/pV2juvx2Q5

  • Lưu ý:

+ Sinh viên phải đăng nhập MSTeams mới có thể tham gia đánh giá ĐRL.

+ Mỗi sinh viên chỉ được tham gia đánh giá 1 lần duy nhất và chỉ được ghi nhận kết quả nếu đánh giá đúng đường link theo khóa đào tạo của mình.

+ Sau khi sinh viên tự đánh giá xong sẽ nhận được thông báo “Chúc mừng em đã hoàn thành xong phiếu đánh giá ĐRL học kỳ 2 năm học 2020-2021!” tức là đã đánh giá thành công

 

Nơi nhận:

–   Tất cả sinh viên các khóa.

–   Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân