Thông báo về việc giao đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn và kế hoạch thực hiện Đề án tốt nghiệp thạc sĩ K31 đợt 1 năm học 2023-2024

Khoa CNTT Thông báo về việc giao đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn và kế hoạch thực hiện Đề án tốt nghiệp thạc sĩ K31 đợt 1 năm học 2023-2024

Danh sách học viên cao học được giao đề tài theo tại Quyết định số 5185/QĐ-HVN ngày 18/9/2023 (QĐ giao đề tài và gv hướng dẫn)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/08/2023 đến 15/03/2024

Thời gian Nội dung thực hiện Người chịu trách nhiệm
3-10/8/2023 Giao đề tài cho Học viên Khoa, các bộ môn, Học viên
10/8-20/8/2023 Học viên xây dựng đề cương nghiên cứu  Học viên K31 đợt 3
20/8-25/8/2023 Học viên bảo vệ đề cương nghiên cứu tại Bộ môn Học viên, các Bộ môn
27/8/2023 Học viên nộp Đề cương Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ tại Bộ môn Học viên, các Bộ môn
 27/8-1/9/2023  Bộ môn nộp Danh sách học viên + tên đề tài chính thức+ BB bảo vệ đề cương + đề cương Đề án tốt nghiệp của Học viên về khoa Các Bộ môn, trợ lý sau đại học
1/9-5/9/2023 Soạn Tờ trình về việc phân người hướng dẫn và giao luận văn thạc sĩ Trợ lý SĐH chuẩn bị, trình Ban QLĐT ra QĐ
 Từ 10-20/11/2023 Báo cáo tiến độ tại Bộ môn Học viên, bộ môn
 Trước 20/01/2024 – Học viên nộp Báo cáo đề án tốt nghiệp cho Bộ môn
– Bộ môn họp đánh giá Thẩm định Đề án tốt nghiệp
Học viên, bộ môn
Trước 15/2/2024(dự kiến) – Học viên Nộp 07 quyển Đề án tốt nghiệp có đóng bìa cứng về VPK (để gửi đến Hội đồng) Học viên, trợ lý Sau Đại học
1-15/3/2024 (dự kiến) Bảo vệ Đề án tốt nghiệp Học viên, trợ lý Sau Đại học, Hội đồng