Thông báo về việc học ngoại ngữ cho SV từ K58

Theo thông báo của Trường, Khoa CNTT tóm tắt các nội dung chính cho SV trong Khoa từ K58:

– Chuẩn đầu ra (sau khi học xong Học phần Tiếng Anh 3):  cần đạt tối thiểu 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

– Các SV có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (xem phụ lục) còn hạn sử dụng được miễn thi đầu vào và được đăng ký học học phần tiếng Anh phù hợp với trình độ ghi trên chứng chỉ.

– Các sinh viên học 1 học phần (1 tín chỉ) bổ trợ TOEIC để giúp thi đầu vào. HP này không tính vào điểm tích lũy.

– Thi đầu vào dạng TOEIC để xếp lớp phù hợp:

+ KQ < 155: phải học 1 học phần Tiếng Anh 0 (2 tc) để thi đủ điều kiện học tiếp Học phần Tiếng Anh 1. Học phần TA0 cũng không tính vào điểm tích lũy

+ KQ từ 155 đến dưới 255: được bắt đầu học Học phần Tiếng Anh 1 ngay.

+ KQ từ 255 trở lên: được miễn học Học phần Tiếng Anh 1.

Nội dung chi tiết của thông báo có thể xem tại đây (bao gồm cả về tiếng Pháp).

—–

Khoa CNTT.

Thông báo về việc học ngoại ngữ cho SV từ K58