Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài KLTN&TTCN – HK2-2021-2022

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) HK 2 – NH 2021-2022,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài như sau:

  1. Đối với sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp (Danh sách sv đã đăng ký).
  • Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải thực tập >=10 tuần tại cơ sở hoặc tham gia thực hiện trong nhóm NCKH, dự án với Giảng viên (thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 09/02/2022 -20/04/2022). Vì vậy sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Khóa luận tốt nghiệp (Download tại đây).
  • Hạn nộp qua email: ttnham@vnua.edu.vn gồm đơn đăng ký đề tài file mềm bản word (theo mẫu) và file scan giấy xác nhận cơ sở thực tập có dấu, chữ ký (theo mẫu) trước ngày 15/01/2022.
  1. Đối với sinh viên đăng ký Thực tập chuyên ngành
  • Theo quy định về thực hiện TTCN, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải thực tập 6 tuần tại cơ sở (thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 09/02/2022-23/03/2022) hoặc tham gia thực hiện nhóm NCKH, dự án với Giảng viên. Vì vậy sinh viên cần chủ động tìm địa điểm thực tập và liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Thực tập chuyên ngành (Download tại đây).
  • Đối với sinh viên từ khóa 62: Điều kiện làm Thực tập chuyên ngành CNTT1: Khi sinh viên đã tích lũy đủ tối thiểu 52 tín. Điều kiện thực tập chuyên ngành CNTT2, thực tập chuyên ngành CNPM, thực tập chuyên ngành HTTT: Khi sinh viên đã tích lũy đủ tối thiếu 72 tín chỉ.
  • Mỗi nhóm TTCN không quá 03 sinh viên. Trường hợp đặc biệt nhóm có 4 SV do Trưởng Khoa quyết định.
  • Sinh viên cần đăng ký online học phần theo lịch của Học viện.
  • Hạn nộp qua email: ttnham@vnua.edu.vn gồm đơn đăng ký đề tài file mềm bản word (theo mẫu) và file scan giấy xác nhận cơ sở thực tập có dấu, chữ ký (theo mẫu) trước ngày 15/01/2022.

Mẫu đơn xem trên website khoa, vào mục Các mẫu văn bản: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/